Online vizitka

Ing. Jozef Krajmer

Kategória: Enviromentálne poradenstvo
Miesto poskytovania: Šurany
Telefón: 0907797251

Popis služby:
Ponúkam environmentálne poradenstvo na vysokej úrovni

Referencie:
mám skúsenosti zo zabezpečovania legislatívnych požiadaviek v ochrane ŽP, z bilancovania emisií, spracovania poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, spracovania NEIS PZ, plánovania meraní VZZO a SZZO, spracovávania STPP a TOO pre VZZO, a povoľovacím procesom pre ZZO, spoluprácou s orgánmi štátnej správy v ochrane ovzdušia, zabezpečovaním legislatívnych požiadaviek pre klimatizačné zariadenia a inventarizáciou fluórovaných skleníkov plynov, bilancovania skleníkových plynov CO2 a N2O ( NAP I.,NAP II., EU ETS III), zabezpečovanie činností v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP ( spracovanie zámerov, správ o hodnotení, návrhu záverečného stanoviska, skúsenosti s verejnými prerokovaniami navrhovaných činností), a s povoľovacím procesom prevádzok spadajúcich pod režim IPKZ, Programov odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu, ďalej mám bohaté skúsenosti ako interný audítor podľa požiadaviek noriem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 a ISO 19011:2011 ako aj skúsenosti z praxe v chemickom priemysle.

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu