Čo je to flexibilný pracovný úväzok?

Flexibilné formy práce ako napr. práca na čiastočný úväzok alebo zdieľanie jedného pracovného miesta nie sú na Slovensku zatiaľ veľmi využívané. Môžu sa však stať jedným zo spôsobov ako môže zamestnávateľ prispieť k zosúlaďovaniu pracovného a osobného života svojich alebo budúcich pracovníkov. Práve flexibilita pracovnej doby patrí medzi najdôležitejšie kritériá pri rozhodovaní sa o voľbe zamestnania pracovníkom.

Flexibilita pracovnej doby sa môže prejavovať troma spôsobmi:
  • Aké má trvanie pracovná doba (napr. čiastočný úväzok)

  • Kedy začína a kedy končí pracovná doba (napr. pružná pracovná doba)

  • Ako je pracovná doba rozvrhnutá počas určitého pracovného obdobia (napr. zhustený pracovný týždeň)

Medzi najznámejšie formy flexibilných pracovných úväzkov patria:

Pružná (flexibilná) alebo individuálna pracovná doba

Je to najčastejšie používaná forma flexibility. Stanovené sú pracovný čas, kedy zamestnanec musí byť na pracovisku a koľko hodín musí zamestnanec odpracovať za dané obdobie. Začiatok a koniec pracovnej doby si volí sám zamestnanec. Najčastejšie sa využíva pri administratívnych profesiách.


Práca na čiastočný/skrátený úväzok

V tomto prípade je pracovná doba kratšia ako pri plnom pracovnom úväzku. Pracovník by mal využívať všetky zamestnanecké a sociálne výhody ako zamestnanci s plným úväzkom. Avšak legislatíva jednotlivých krajín sa rôzni.

Táto forma práce je podstatne viac využívaná ženami než mužmi. Populárna je hlavne medzi matkami malých detí, študentmi, seniormi, zdravotne postihnutými a osobami starajúcimi sa o na nich odkázaných príbuzných. Na rozdiel od Slovenska, ktoré je vo využívaní tejto formy práce na chvoste zo skupiny krajín EU27, vyspelé európske krajiny zaznamenávajú nárast počtu osôb zamestnaných na čiastočný úväzok

Zdieľanie pracovného miesta (Job Sharing)

O jedno pracovné miesto sa delí viac zamestnancov (prevažne dvaja) pracujúcich na čiastočný úväzok. Využívajú ju najmä osoby čerpajúci dovolenku za účelom vzdelávania, zamestnanci postupne odchádzajúci do dôchodku, zdravotne postihnutí,  matky na materskej dovolenke alebo vracajúce sa s materskej dovolenky a osoby ktoré ich nahrádzajú. Vyskytuje sa v režimoch pracovnej špičky, dlhšej pracovnej doby než je obvyklá alebo pri striedaní pracovných týždňov.

Obmenou je Job Splitting. Od Job Sharing sa odlišuje tým, že pracovné úlohy v rámci jedného pracovného miesta sa delia medzi dvoch ľudí tak, že každý z nich je zodpovedný len za jemu pridelené úlohy.

Práca z domu alebo teleworking

Umožňuje zamestnancovi dlhodobo a produktívne pracovať doma alebo na inom mieste a iba v dohodnutom čase byť prítomný na pracovisku. Mnohé administratívne práce je možné vykonávať doma práve vďaka rozšíreniu informačných technológií do domácností. Túto formu využívajú aj programátori, marketingoví pracovníci, účtovníci, drobní remeselníci.

Projektové zamestnanie

Zamestnanie je viazané na vypracovanie určitého projektu. Riadené je napr. Zmluvou o dielo obsahujúcou vymedzenie projektu, činností, lehoty vykonania, sankcií a pod.

Stlačený pracovný týždeň / mesiac

Častejšie zaužívaná forma je stlačený pracovný týždeň. Ide o skrátenie pracovného týždňa počtom dní na jednej strane a predĺženie pracovnej doby v hodinách vrámci jedného dňa na strane druhej, pričom je zachovaný štandardný napr. 40 hodinový pracovný týždeň.

Dlhodobejšia prestávka v práci

Na štúdium, starostlivosť o rodinného príslušníka a pod.

Práca na zavolanie

Používa sa predovšetkým pri povolaniach vyžadujúcich pohotovosť pracovníkov, napr. v zdravotníckych zariadeniach, službách riešiacich rôzne poruchy, a pod.


NA SLOVENSKU sa mnohokrát stretáme s pracovnou flexibilitou i vo formách ako sú:

  • agentúrne zamestnávanie (personálny leasing) a  

  • práca na dohodu (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti alebo brigády).


VIAC

Ako uplatňovať PROGRAM FLEXIBILNEJ PRÁCE (so zameraním na matky).

Ako to naozaj funguje, zatiaľ väčšinou v zahraničí, zistíte v Príklady.

Prečítajte si viac o ich výhodách.

Viac o právnej úprave flexibilných foriem na Slovensku sa dočítate v Poradni.

FlexiPráca pripravila zoznam odporúčaní pre štát, zamestnávateľov a iné inštitúcie.


Spracovala Vlasta Kostercová použitím nasledovných zdrojov:

Inštitút zamestnanosti: Nové formy organizácie práce - východiská, trendy, prognózy, 2008

Miroslav Šipikal a kol.: Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života v krajinách Európskej únie, 2007

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu