Odborník

Miriam Letašiová
Miriam Letašiová
Prezidentka
Srdce Slovenska

Úspešne ukončila štúdium na Ekonomickej univerzite, odbor Finančná sústava a peňažníctvo a pokračovala v štúdiu na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela. V Exportno-importnej banke SR je od roku 2002 s krátkou prestávkou, kedy sa rozhodla rozbehnúť svoje podnikateľské zámery, aby načerpala skúsenosti aj v tejto oblasti. V súčasnosti pôsobí v EXIMBANKE SR na pozícii vrchnej riaditeľky, kde koordinuje a riadi činnosť viacerých organizačných útvarov a pripravuje strategické a koncepčné materiály. Zároveň je majiteľkou Art Business s.r.o., spoluzakladateľkou a prezidentkou neziskovej organizácie Srdce Slovenska. Bola členkou Rady STV a od roku 2013 je členkou dvoch pracovných skupín Rady vlády SR na podporu exportu a investícií. Má dve deti a zázemie v rodine, ktoré jej umožňuje realizovať projekty celospoločenského významu aj v rámci neziskovej organizácie. Na základe osobných skúseností pôsobením v štátnom, súkromnom a treťom sektore verí v prirodzenú spoluprácu mužov a žien na všetkých úrovniach v záujme kvalitných medziľudských vzťahov, sebarealizácie jednotlivca, lepších výsledkov firmy a zdravého fungovania celej spoločnosti.

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu