Poradňa

Materská dovolenka a rodičovská dovolenka (Zákonník práce 311/2001)

Ako upravuje slovenský Zákonník práce materskú a rodičovskú dovolenku

§ 166

(1) V súvislosti s pôrodom a starostlivosou o narodené diea patrí žene materská dovolenka v trvaní 34 týždov. Osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždov a žene, ktorá porodila zárovedve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždov. V súvislosti so starostlivosou o narodené diea patrí aj mužovi od narodenia dieaa rodiovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené diea.

(2) Na prehbenie starostlivosti o diea je zamestnávatepovinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodiovskú dovolenku až do da, v ktorom diea dovŕši tri roky veku. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieaa vyžadujúci osobitnú starostlivos, je zamestnávatepovinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodiovskú dovolenku až do da, v ktorom dieadovŕši šesrokov veku. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však najmenej na jeden mesiac.

(3) Žena a muž písomne oznámia zamestnávateovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný denástupu na materskú dovolenku a rodiovskú dovolenku, predpokladaný deich prerušenia, skonenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skonenia materskej dovolenky a rodiovskej dovolenky.

(4) Zamestnávatesa môže so zamestnancom dohodnú, že rodiovskú dovolenku poda odseku 2 možno poskytnúnajdlhšie do da, v ktorom diea dovŕši pärokov veku, a ak ide o diea s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivos, najdlhšie do da, v ktorom diea dovŕši osem rokov veku, a to najviac v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka v období poda odseku 2 neerpala.

§ 167

(1) Žena nastupuje materskú dovolenku spravidla od zaiatku šiesteho týžda pred oakávaným dom pôrodu, najskôr však od zaiatku ôsmeho týžda pred týmto dom.

(2) Ak žena vyerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šestýždov, pretože pôrod nastal skôr, ako uril lekár, patrí jej materská dovolenka odo da nástupu až do uplynutia asu ustanoveného v § 166 ods. 1. Ak žena vyerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šestýždov z iného dôvodu, poskytne sa jej materská dovolenka odo da pôrodu len do uplynutia 28 týždov; osamelej žene sa poskytne materská dovolenka do uplynutia 31 týždov a žene, ktorá porodila zárovedve alebo viac detí, sa poskytne materská dovolenka do uplynutia 37 týždov.

§ 168

(1) Ak diea zo zdravotných dôvodov prevzal do starostlivosti dojenský ústav alebo iný lieebný ústav a žena a muž zatianastúpi do práce, preruší sa týmto nástupom materská dovolenka a rodiovská dovolenka najskôr po uplynutí šiestich týždov odo da pôrodu. Jej nevyerpaná assa žene a mužovi poskytne odo da, keprevzal diea z ústavu opädo svojej starostlivosti a prestal preto pracova, nie však dlhšie ako do troch rokov veku dieaa.

(2) Žene a mužovi, ktorý sa prestal starao narodené diea a ktorého diea bolo z tohto dôvodu umiestnené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosrodiov, ako aj žene a mužovi, ktorého diea je v doasnej starostlivosti detského domova alebo obdobného ústavu z iných ako zdravotných dôvodov, nepatrí materská dovolenka a rodiovská dovolenka za obdobie, poas ktorého sa o diea nestará.

(3) Ak sa diea narodilo mtve, patrí žene materská dovolenka po dobu 14 týždov.


(4) Materská dovolenka v súvislosti s pôrodom nesmie bykratšia ako 14 týždov a nemôže sa skoniani prerušipred uplynutím šiestich týždov odo da pôrodu.

(5) Ak diea zomrie v dobe, keje žena na materskej dovolenke alebo žena a muž na rodiovskej dovolenke, poskytuje sa im táto dovolenka ešte poas dvoch týždov odo da úmrtia dieaa, najdlhšie do da, keby diea dosiahlo jeden rok.

§ 169

(1) Nárok na materskú dovolenku a rodiovskú dovolenku má aj žena a muž, ktorý prevzal na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu diea do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosrodiov, ktoré mu bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo diea, ktorého matka zomrela.

(2) Materská dovolenka alebo rodiovská dovolenka poda § 166 ods. 1 sa poskytuje žene a mužovi odo da prevzatia dieaa v trvaní 28 týždov, osamelej žene a osamelému mužovi v trvaní 31 týždov a žene a mužovi, ktorý prevzal dve deti alebo viac detí, sa poskytuje v trvaní 37 týždov, najdlhšie do da, v ktorom diea dovŕši tri roky veku. Rodiovská dovolenka poda § 166 ods. 2 sa poskytuje v trvaní troch rokov odo da skonenia materskej dovolenky alebo rodiovskej dovolenky poda prvej vety alebo odo da prevzatia dieaa, ktoré dovŕši tri roky veku, najdlhšie do da, v ktorom diea dovŕši šesrokov veku. Ak ide o diea s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivos, rodiovská dovolenka sa poskytuje v trvaní šesrokov odo da skonenia materskej dovolenky alebo rodiovskej dovolenky poda prvej vety alebo odo da prevzatia dieaa, ktoré dovŕši tri roky, najdlhšie do da, v ktorom diea dovŕši šesrokov veku.

(3) Zamestnávatesa môže so zamestnancom dohodnú, že ak ide o diea s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivos, rodiovskú dovolenku možno poskytnúnajdlhšie do da, v ktorom diea dovŕši osem rokov veku, a to najviac v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka v období poda odseku 2 tretej vety neerpala.

PhDr. Zuzana Kresánková, Spoluzakladateľka www.flexipraca.sk, Rodina a práca v harmónii, o.z. | 20.03.2013 08:35
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu