Poradňa

Home office / Práca z domu / Telepráca

Ako zaviesť vo firme prácu doma alebo home office ako benefit pre zamestnancov? Ako upraviť príslušné interné predpisy? Akými inými zákonnými predpismi sa riadiť?

Home office ako firemný benefit Vaši zamestnanci určite ocenia a stále častejšie sa vyskytuje už aj v slovenských firmách.  Prináša zo sebou pozitíva (vyššia efektivita práce, spokojnosť a flexibilita zamestnancov, work – life balance,  šetrenie nákladov firme, ...) ale aj niektoré negatíva.

Je dôležité rozlišovať, kedy sa jedná o občasné „domáce“ vykonávanie pracovných aktivít, ktoré býva práve súčasťou firemných benefitov a využívané je najmä pri chorobe zamestnanca alebo jemu blízkej osoby a v prípadoch, kedy je možné či vyslovene žiaduce vykonávať prácu z domu a trvalú prácu z domu.  V oboch prípadoch samozrejme záleží aj od dôvery v zamestnanca a najmä či charakter jeho práce dovoľuje  pracovať na diaľku na občasnej alebo pravidelnej báze.

Home office ako benefit náš Zákonník práce explicitne neupravuje (upravuje len domácku prácu a teleprácu, ktoré však majú špecifický charakter a nie sú benefitom), ani v rámci práva EÚ neexistuje ucelená úprava danej problematiky.

Vo všeobecnosti pri home office ako benefite, čo je prípad Vašej firmy rozlišujeme:

  • pravidelný home office - t.j. keď zamestnanec ostáva doma pravidelne určité dni  a ostatné dni chodí do práce, obvykle v pracovnej zmluve má zadefinované ako pracovné miesto  aj svoje bydlisko. 

  • nepravidelný home office – t.j. poskytovaný vždy ad hoc, ale napr. limitované určitým počtom dní v roku.

Mám za to, že obe tieto formy je vhodné zadefinovať internou smernicou (kedy, komu a za akých podmienok môže byť povelený)  a do pracovnej zmluvy zamestnancov dať miesto výkonu práce okrem pracoviska aj v mieste bydliska.

Dôležité je, že aj keď sa jedná o home office, je potrebné pri ňom dodržiavať tak Zákonník práce (a ostatné súvisiace predpisy) ako aj predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), nakoľko ani jeden z týchto zákonov nerobí rozdiel medzi výkonom práce na pracovisku a doma. Bolo by vhodné, aby ste v rámci vyššie spomenutej internej smernice tiež zadefinovali  upozornenia na riziká a záväzné postupy, týkajúce sa výkonu jednotlivých druhov práce  z domova (niečo ako pokyny v oblasti BOZP pri práci z domova) . A samozrejme by sa mali s nimi pracovníci preukázateľne a dokázateľne oboznámiť. 

Mgr. Daniela Grznárik, Vedúca ekonomicko-právneho oddelenia a manažérka projektu Regionfemme, Bratislavská regionálna komora SOPK | 04.04.2013 16:16
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu