Poradňa

Projektové zamestnanie

Čo je projektové zamestnanie a ako ho právne upraviť?

Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov) upravuje možnosť zamestnávateľa zamestnať niekoho na  prácu, ktorá má projektový charakter, alebo iba na jednorázové práce. Nie vždy je pre zamestnávateľa efektívne, aby pri niektorých úlohách, ktoré zároveň nie sú základné úlohy zamestnávateľa, zamestnával zamestnanca na trvalý pracovný pomer. Vo všeobecnosti je zamestnávateľ povinný uzatvárať pracovný pomer so zamestnancami na plnenie úloh, ktoré zamestnávateľovi vyplývajú z predmetu jeho činnosti, z dôvodu zabezpečenia účinnej právnej ochrany zamestnancov.

Výnimočne, ak nie je efektívne na splnenie niektorých úloh zamestnávateľa (napr. aj prípadné projekty) uzatvoriť s fyzickou osobou pracovný pomer, je možné, aby s ňou zamestnávateľ uzatvoril niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Podľa charakteru práce, ktorú bude zamestnanec vykonávať môže zamestnávateľ na splnenie svojich úloh, alebo zabezpečenie svojich potrieb uzatvárať s fyzickými osobami buď dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, alebo dohodu o brigádnickej práci študentov.

Pri dohode o vykonaní práce (upravená v §226 Zákonníka práce) pôjde o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom práce. Zamestnávateľ ju môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah pracovnej úlohy, na ktorú sa dohoda uzatvára, nepresahuje celkovo (t.j. aj z iných dohôd o vykonaní práce pre toho istého zamestnávateľa) viac ako 350 hodín v kalendárnom roku, pričom fyzická osoba môže mať aj viac zamestnávateľov u ktorých vykonáva práce na dohodu o vykonaní práce (ich počet nie je zákonom obmedzený).    

Pri dohode o pracovnej činnosti ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce a väčšinou ide o opakujúce sa práce  (upravená v §228a Zákonníka práce). Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. Počet dohôd o pracovnej činnosti u jedného zamestnávateľa, ani počet zamestnávateľov, s ktorými fyzická osoba uzavrie dohody o pracovnej činnosti nie je zákonom limitovaný.

Dohodu o brigádnickej práci študentov (upravená v §227 Zákonníka práce) môže uzatvoriť zamestnávateľ iba s osobou, ktorá má priznaný štatút študenta a potvrdenie o štatúte študenta tvorí jej neoddeliteľnú časť. Zákonník práce za študenta považuje osobu, ktorá má štatút žiaka strednej školy, alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku. Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere. Priemer prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najviac však za 12 mesiacov.

Všetky uzatvorené dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru musia byť uzatvorené v písomnej forme a jej absencia spôsobuje ich neplatnosť. Na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú niektoré ustanovenia Zákonníka práce, ako napr.: ustanovenia o ochrane práce, pravidlá organizácie pracovného času, odmeňovanie... Pracovné voľno zamestnávateľ poskytuje osobe pracujúcej na dohodu bez nároku na náhradu mzdy.

Čo sa týka otázky domáckej práce. Tu je potrebné si uvedomiť, že v tomto prípade hovoríme o zamestnancovi, ktorý má so zamestnávateľom uzatvorený pracovný pomer, na základe pracovnej zmluvy, ktorý možeme nazvať i trvalý pracovný pomer. Prácu pre zamestnávateľa vykonáva podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma, v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhne. Môže teda participovať aj na tzv. projektovej práci, ale v rámci úloh, ktoré dostane od zamestnávateľa a ktoré tvoria náplň jeho pracovnej činnosti, vyplývajúcej z pracovného pomeru.

Za určitých okolností je možné na tzv. projektové práce zamestnávať zamestnancov aj na dobu určitú, a to aj opakovane (do 2 rokov alebo aj nad 2 roky), a to konkrétne v prípade tzv. sezónnych prác (práce závislé od striedania ročných období, ktoré sa každý rok opakujú a nepresahujú 8 mesiacov v kalendárnom roku) alebo tzv. kampaňových prác (práce, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci 8 mesiacov v kalendárnom roku).

Tiež by za istých okolností mohol byť použiteľný napr. skrátený úväzok, t.j. pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, ktorý nemusí byť rozvrhnutý na všetky pracovné dni, pričom aj odmeňovanie za takto vykonávanú prácu by mohlo byť dohodnuté individuálne (podľa skutočne odpracovaného času).

Iné formy pracovnoprávneho vzťahu, ktoré by boli vhodné na tzv. projektové práce,  nie sú podľa mojej vedomosti upravené.

Mgr. Martina Krišťáková, Advokát | 11.04.2013 08:24
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu