Poradňa

Príspevok na živnosť alebo začiatok podnikania - stručne

Príspevok na živnosť alebo začiatok podnikania. Ako ho získať? Aké sú podmienky?

Pracovať flexibilne môžeme dvoma sposobmi:

  • zamestnáme sa na flexibilný pracovný úväzok (skrátená pracovná dobá, pohyblivá pracovná doba, zdieľanie pracovného miesta, práca z domu, a iné) alebo

  • začneme podnikať.

Práve na druhú možnosť sa zameriava upravený Zákon o službách zamestnanosti, ktorý s účinnosťou od 1.5.2013 definuje upravené podmienky na získanie príspevku na začiatok podnikania. Peniaze na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť pochádzajú zo zdrojov Európskej únie, určených na podporu a rozvoja zamestnanosti. Poskytované sú prostredníctvom príslušných úradov práce.

Základné podmienky pre uchádzačov na jeho získanie sú:

  1. Zaradenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie po dobu najmenej 3 mesiace.

  2. Absolvovanie školenia o základoch podnikania, vrátene jednoduchého testu o naobudnutých vedomostiach.

  3. Predloženie podnikateľského plánu alebo podnikateľského zámeru. Zámer informuje o tom: aké podnikanie chcete prevádzkovať, akým spôsobom, aké plánujete výnosy a náklady (a zisky), ako budú získané prostriedky použité. O tom, ako sa tvorí podnikateľský zámer, prípadne o možnostiach jeho vypracovania vám poradíme. Nájdete nás TU.

  4. Obhajoba podnikateľského zámeru pred komisiou.

  5. Schválenie alebo neschválenie žiadosti komisiou, s ohľadom na reálnosť, účelnosť a efektívnosť podnikateľského zámeru.

  6. Predkladanie správy o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku každý rok (3 roky), vrátane dokladov, preukazujúcich použitie získaného príspevku.

  7. Prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti nepretržite najmenej 3 roky.

Aká je výška príspevku?

Závisí od výšky nezamestnanosti v príslušnom okrese. Zákon určuje maximálnu možnú výšku príspevku nasledovne:

 

Pravidlo

Platí pre 2013

Bratislavský kraj

Max 2,5-násobok priemernej mzdy

2643 €

Okresy s nezamestnanosťou nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer

Max 3-násobok priemernej mzdy.

3171 €

Okresy s nezamestnanosťou vyššou ako je celoslovenský priemer

Max 4-násobok priemernej mzdy.

 

4228 €

Radi podporíme Vaše malé podnikanie. Ak ste živnostník, malý podnikateľ, jednoosobová spoločnosť, zverejnite svoju VIRTUÁLNU VIZITKU.  Ako postupovať?

Ing. Vlasta Kostercová, Spoluzakladateľka www.flexipraca.sk, Rodina a práca v harmónii, o.z. | 05.06.2013 08:28
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu