Poradňa

Príspevok na živnosť alebo začiatok podnikania - podrobne

Príspevok na živnosť alebo začiatok podnikania. Ako ho získať? Aké sú podmienky?

Podnikanie prináša v porovnaní s tradičným pracovným úväzkom pre zamestnávateľa oveľa vyšší stupeň slobody. V prípade, že sa vám nepodarí (alebo tak vôbec nechcete) dosiahnuť pracovnú slobodu prostredníctvom flexibilného pracovného úväzku (napr. práca na čiastočný/skrátený úväzok, pohyblivá pracovná doba, zdieľanie pracovného miesta, práca z domu, a iné), pustite sa do podnikania.

Ak ste začínajúci podnikateľ, na výber máte tieto možnosti právnych foriem:

  1. živnostník (Živnostenský zákon)

  2. slobodné podnikanie (podľa osobitných predpisov, ktoré sú v pôsobnosti rôznych štátnych orgánov a profesijných komôr

  3. s.r.o. (Obchodný zákonník)

Na prekonanie prvotných výdajov v začiatkoch podnikania môžu začínajúci podnikatelia – živnostníci – požiadať o finančnú pomoc. Celý proces a podmienky získania tejto pomoci sú upravené Zákonom o službách zamestnanosti.

Pozmenený Zákon o službách zamestnanosti (§49)

S účinnosťou od 1.5.2013 zákon upravuje pozmenené podmienky na získanie príspevku na začatie podnikania. Peniaze na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa čerpajú zo zdrojov Európskej únie, určených na podporu a rozvoja zamestnanosti.

Kde začať?

Podáte prihlášku uchádzača o zamestnanie o zaradenie na prípravu na začatie samostatnej zárobkovej činnosti, vrátane prípravy podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania, ktorú môže zabezpečiť úrad.

Predložíte žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ) (www.upsvar.sk), ktorej súčasťou je podnikateľský plán alebo podnikateľský zámer. V podniakteľskom zámere informujete o tom, aké podnikanie chcete prevádzkovať, akým spôsobom, aké plánuje výnosy a náklady (a zisky), ako budú získané prostriedky použité. O tom, ako sa tvorí podnikateľský zámer, prípadne o možnostiach jeho vypracovania vám poradíme. Nájdete nás na http://flexipraca.sk/poradna/clanok/9.

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podáva uchádzač o zamestnanie písomne na úrad práce, v ktorého územnom obvode bude prevádzkovať SZČ.

Komu sa príspevok môže poskytnúť?

Príspevok na SZČ môže byť poskytnutý tomu, kto je vedený evidencii uchádzačov o zamestnanie po dobu najmenej 3 mesiace alebo byť vedený v tejto evidencii najmenej 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie pozastavil, prerušil alebo skončil prevádzkovanie SZČ.

Ako ďalej?

Po splnení podmienok stanovených v spomínanom zákone, uchádzač uzatvorí s príslušným úradom práce  dohodu o poskytnutí príspevku. V nej sa zaviaže k prevádzkovaniu SZČ nepretržite najmenej tri roky v súlade s predloženou žiadosťou a podnikateľským zámerom. 

Na čo príspevok možno použiť?

Príspevok musí byť použitý na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ ako sú uvedené v podnikateľskom zámere, a to v období od účinnosti podpísanej dohody do ukončenia záväzku na prevádzkovanie SZČ.

Ako sa príspevok vypláca?

Úrad práce poskytne uchádzačovi max. 60% výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku. Druhú časť príspevku, teda max. 40% výšky príspevku po predložení prvej správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ.

Povinnosti po získaní príspevku?

Za každý rok prevádzkovania SZČ uchádzač predkladá správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku po dobu 3 rokov, vrátane dokladov, preukazujúcich použitie získaného príspevku. Vždy do 3 mesiacov od ukončenia príslušného roka prevádzkovania SZČ.

Skončenie podnikania?

Ak uchádzač nesplní povinnosť prevádzkovania SZČ bez prerušenia najmenej tri roky, bude musieť vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku.

Obnova príspevku?

O príspevok môžete zažiadať znovu, najskôr však po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania SZČ, na ktorej prevádzkovanie bol občanovi poskytnutý príspevok.

Výška príspevku?

Závisí od výšky nezamestnanosti v príslušnom okrese. Zákon určuje maximálnu možnú výšku príspevku nasledovne:

 

Pravidlo

Platí pre 2013

Bratislavský kraj

Max 2,5-násobok priemernej mzdy

2643 €

Okresy s nezamestnanosťou nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer

Max 3-násobok priemernej mzdy

3171 €

Okresy s nezamestnanosťou vyššou ako je celoslovenský priemer

Max 4-násobok priemernej mzdy

4228 €

 Ďalšia možná podpora?

Ako ešte viac podporiť a zviditeľniť vaše podnikanie? Určite si vytvorte virtuálnu vizitku. Ako to funguje? Nájdtete na http://flexipraca.sk/flexibilni-dodavatelia/ako-to-funguje

Ak máte záujem o hlbšie znalosti v oblasti finančnej gramotnosti, vyberte si z ponuky finančných kurzov a seminárov na http://kurzy.education.sk/k-60/financie-financne-kurzy.

Ing. Vlasta Kostercová, Spoluzakladateľka www.flexipraca.sk, Rodina a práca v harmónii, o.z. | 13.06.2013 11:21
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu