Poradňa

Nárok na dovolenku počas rodičovskej dovolenky

Vzniká nárok na dovolenku počas rodičovskej dovolenky? V práci sa vyjadrili, že mi žiadny nárok nevzniká. V januari 2012 som bola ešte na materskej dovolenke 2 týždne. Na internete (2011) som čítala, že nárok na dovolenku vzniká aj počas rodičovskej dovolenky.

Z uvedenej otázky je zrejmé, že zamestnankyňa je na rodičovskej dovolenke, avšak nie je zrejmé, či počas kalendárneho roku počas nejakého obdobia vykonávala prácu (napr. pred začatím rodičovskej dovolenky alebo počas jej prerušenia).  

 

Podľa § 100 Zákonníka práce zamestnancovi vzniká za podmienok ustanovených v Zákonníku práce nárok na (a) dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť, (b) dovolenku za odpracované dni, a (c) dodatkovú dovolenku.

 

Nárok na dovolenku za kalendárny rok má zamestnanec, ak počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny, pričom časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítavajú.

 

Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, a to z dôvodu, že nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.

 

Dodatková dovolenka je osobitný prípad dovolenky, na ktorú majú nárok zamestnanci pracujúci v sťažených alebo zdraviu škodlivých podmienkach.

 

Na to, aby zamestnancovi vznikol nárok na dovolenku, teda musí v danom kalendárnom roku skutočne odpracovať určité dni, pričom sa do takto odpracovaných dní počítajú aj obdobia, ktoré sa v zmysle § 144a ods. 1 Zákonníka práce považujú za výkon práce (aj na účely dovolenky). Podľa § 141a ods. 1 pism. a) Zákonníka práce ako výkon práce sa posudzuje aj doba, keď zamestnanec nepracuje pre prekážky v práci (tie sú definované napr. v § 141 Zákonníka práce a patrí medzi ne napr. materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka), ak Zákonník práce neustanovuje inak. Podčiarknutý dovetok v predchádzajúcej vete má význam s ohľadom na posudzovanie času trvania rodičovskej dovolenky na účely dovolenky za kalendárny rok resp. dovolenky za odpracované dni. Podľa § 141a ods. 3 písm. b) Zákonníka práce sa totiž ako výkon práce na účely dovolenky (dovolenky za kalendárny rok resp. dovolenky za odpracované dni) neposudzuje doba rodičovskej dovolenky. Na rozdiel od materskej dovolenky sa rodičovská dovolenka neposudzuje ako výkon práce (na účely dovolenky) a teda za čas trvania rodičovskej dovolenky (ak v danom kalendárnom roku trvala iba rodičovská dovolenka) nevzniká zamestnancovi nárok na dovolenku, či už za kalendárny rok alebo za odpracované dni. 

 

Ak zamestnankyňa bola v mesiaci január 2012 ešte 2 týždne na materskej dovolenke, táto doba mohla byť na účely dovolenky za rok 2012 považovaná za dobu výkonu práce, avšak s ohľadom na to, že táto doba netrvala aspoň 21 dní (ak došlo po ukončení materskej dovolenky okamžite k čerpaniu rodičovskej dovolenky a táto trvala po celý zvyšok roka 2012), nevznikol zamestnankyni (v roku 2012) nárok ani na dovolenku za odpracované dni.

Mgr. Martina Krišťáková, Advokát | 25.09.2013 08:14
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu