Poradňa

Práca počas rodičovskej dovolenky

Dobrý deň, rada by som sa dozvedela, ako mám postupovať. Pred nástupom na materskú som bola zamestnaná, teda ešte stále mám zmluvu, pričom ešte 2 roky budem na rodičovskej. Rada by som však teraz vyskúšala inú prácu, pretože som dostala výbornu ponuku. Neviem, či mám dať výpoveď v pôvodnej praci a až potom podpísať zmluvu v novej, alebo či výpoveď nemusím dávať a môžem začať pracovať pokiaľ budem na rodičovskej dovolenke? Dakujem za odpoved.

K otázke zamestnania sa u iného zamestnávateľa počas trvania rodičovskej dovolenky, je dôležité ujasniť si, či matka na rodičovskej dovolenke má záujem s pôvodným zamestnávateľom skončiť pracovný pomer, alebo má záujem pracovať pre iného zamestnávateľa a pôvodný pracovný pomer zachovať.

 

V prípade, ak má záujem ukončiť pracovný pomer počas trvania materskej dovolenky a zamestnať sa u iného zamestnávateľa, je možné, aby pracovný pomer skončila v súlade s platným zákonom č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce) a to buď písomnou dohodou so zamestnávateľom podľa §60 Zákonníka práce, alebo výpoveďou podľa §61 a nasl. Zákonníka práce. V prípade dohody ide o dvojstranný právny úkon, ktorý po vzájomnej dohode podpíšu obe zúčastnené strany, a ktorý upraví vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán. V prípade výpovede danej zo strany zamestnanca ide o jednostranný právny úkon, ktorý pre svoju platnosť vyžaduje písomnú formu a doručenie zamestnávateľovi. Pracovný pomer sa v prípade  výpovede skončí uplynutím výpovednej lehoty, ktorej dĺžka závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru.

 

Do pozornosti však dávam skutočnosť, že nie je potrebné s pôvodným zamestnávateľom skončiť pracovný pomer, pretože v súčasnosti platný Zákonník práce umožňuje, za splnenia určitých podmienok, výkon práce u viacerých zamestnávateľov súčasne.

 

Pri posudzovaní možnosti vykonávať prácu pre viacerých zamestnávateľov (ale aj akúkoľvek inú zárobkovú činnosť) je potrebné uvedomiť si, či predmet činnosti, ktorú bude zamestnanec vykonávať pre iného (nového) zamestnávateľa, nemá konkurenčný charakter k predmetu činnosti pôvodného zamestnávateľa.  A teda, či by nemohlo prísť ku konfliktu záujmov zamestnávateľa a zamestnanca, v prípade nového pracovného pomeru zamestnanca.

 

Ak by výkon inej zárobkovej činnosti zamestnanca (v našom prípade nové zamestnanie) mal k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, bolo by možné vykonávať takúto prácu iba po predchádzajúcom  písomnom súhlase pôvodného zamestnávateľa. Zamestnanec je v tomto prípade povinný vopred písomne požiadať zamestnávateľa o udelenie súhlasu s výkonom práce, ktorá má konkurenčný charakter k predmetu činnosti zamestnávateľa a až po udelení takéhoto súhlasu, alebo po márnom uplynutí lehoty 15 dní, ktorú zákon stanovuje na vyjadrenie zamestnávateľa, je oprávnený začať vykonávať inú zárobkovú činnosť.  V súčasnosti stačí, že nová zárobková činnosť zamestnanca by mohla potenciálne viesť ku konkurencii vo vzťahu k predmetu činnosti zamestnávateľa.

 

Dovoľujem si upozorniť na skutočnosť, že ak zamestnanec začne vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má konkurenčný charakter bez predchádzajúceho písomného súhlasu zamestnávateľa považuje sa to za porušenie pracovnej disciplíny zamestnanca a je možné z toho vyvodzovať sankcie.

 

V prípade, ak u zamestnanca pôjde o prácu, ktorá nebude viesť ku konkurencii vo vzťahu k predmetu činnosti zamestnávateľa, nie je potrebné zamestnávateľa o uzatvorení nového pracovného pomeru informovať a nie je ani možné zo strany zamestnávateľa zakázať zamestnancovi výkon takejto činnosti.

 

Zároveň ešte uvádzam, že zamestnanej matke, bez ohľadu na to, u ktorého zamestnávateľa bude vykonávať prácu,  nezanikne nárok na rodičovský príspevok, ale ostáva zachovaný až do troch rokov veku jej dieťaťa.

Mgr. Martina Krišťáková, Advokát | 11.02.2014 12:59
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu