Poradňa

Privyrábam si. Ako je to s daňami?

Privyrábam si. Kedy nemusím platiť dane?

Ste:

  1. na materskej

  2. študent/ka,

  3. dôchodca

  4. nezamestnaný

  5. zamestnaný.

Privyrávbate si a chcete vedieť:


Musím z tohto zárobku odviesť daň? Aká povinnosť mi zo zákona vyplýva?

 

1. Som na materskej

Mamička na materskej dovolenke je poberateľka dávky materské z nemocenského poistenia. To znamená, že ak nechce prísť o materské, nemôže mať príjem, ktorý jej zakladá vznik nemocenského poistenia. Nemôže teda pracovať ani na základe pracovného pomeru, ani na základe dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru. Obidva spôsoby totiž zakladajú vznik nemocenského poistenia.

Mamička však môže využiť možnosť privyrobiť si – na základe zmluvy uzatvorenej podľa Občianskeho zákonníka (mandátna zmluva, zmluva o dielo, inak nepomenovaná zmluva...), pretože tieto nezakladajú vznik nemocenského poistenia. Navyše, takýto príjem sa v rámci daňového priznania zaraďuje podľa § 8 medzi tzv. ostatné príjmy, a tie je možné vo výške 500 eur oslobodiť od dane.

Ak si mamička na materskej občasne privyrobí strážením detí a zarobí si napríklad 1200 eur (ide teda o príležitostný príjem), túto sumu si môže oslobodiť o 500 eur. Rozdiel – 700 eur, uvádza do daňového priznania a platí z neho daň z príjmov iba v prípade, ak má súhrn celkových príjmov za daný rok vyšší ako 3803,33 eur. Ak je toto jej jediný vlastný príjem za daný rok, uplatní si nezdaniteľnú časť základu dane a daň neplatí.


2. Študent/ka

Túto otázku môžeme rozdeliť na dve podtémy. Jedna sa týka povinnosti podať po skončení zdaňovacieho obdobia daňové priznanie k dani z príjmov a druhá následne, či aj napriek povinnosti podať daňové priznanie, vznikne aj povinnosť uhradiť daň z príjmov.

Povinnosť podať daňové priznanie má daňovník (bez ohľadu na to či je študent, zamestnanec, dôchodca alebo živnostník), ak jeho príjmy za predchádzajúci rok prekročili polovicu nezdaniteľnej časti základu dane. Pre rok 2015 to je suma príjmov vyššia ako 1901,67 eur/rok. Čiže, ak študent dosiahol počas roka príjmy vyššie ako 1901,67 eur, je povinný podať daňové priznanie.

Druhá podtéma zodpovie odpoveď na otázku, či je aj pri povinnosti podať daňové priznanie povinný platiť daň. Každý daňovník má po splnení podmienok nárok na tzv. nezdaniteľnú časť základu dane. V praktickom vysvetlení je to čiastka, na ktorú mu štát nesiahne, čo sa týka daní. O túto čiastku (pre rok 2015 = 3803,33 eur) je možné si znížiť základ dane. To znamená rozdiel príjmov a výdavkov, alebo iba samotné príjmy – ak k nim daňovník nemá žiadne výdavky.

V tomto prípade platí, že študent, ktorý prekročí sumu príjmov vo výške 1901,67 eur, je povinný podať po skončení roka daňové priznanie, ale povinnosť platiť daň z príjmov mu vznikne až v prípade príjmov vyšších ako 3803,33 eur.


3. Dôchodca

Tu je situácia veľmi podobná ako v prípade študentov. Povinnosť podať daňové priznanie má aj dôchodca, ak jeho príjmy za predchádzajúci rok prekročili polovicu nezdaniteľnej časti základu dane. Čiže ak dosiahol počas roka príjmy vyššie ako 1901,67 eur.

O tom, či má dôchodca nárok si v daňovom priznaní odpočítať nezdaniteľnú časť základu dane, rozhoduje fakt, či sa stal dôchodcom počas roka alebo ním už bol k 1.1.

Ak bol starobným dôchodcom k 1.1. daného roka, z nezdaniteľnej časti základu dane (3 803,33 eur) si odpočíta výšku vyplatených dôchodkov. Uplatniť si môže len rozdiel alebo nič, ak je výška vyplatených dôchodkov vyššia ako nezdaniteľná časť základu dane.

Ak sa stal dôchodcom počas roka, môže si uplatniť celú výšku nezdaniteľnej časti základu dane (3 803,33 eur).

V tomto prípade platí, že dôchodca, ktorý prekročí sumu príjmov vo výške 1901,67 eur, je povinný podať po skončení roka daňové priznanie. Dôchodca, ktorý ním bol už k 1.1. daného roka, platí daň  z celého príjmu, ktorý dosiahol – teda ak jeho dôchodok vyšší ako 3803,33 eur/rok.

Dôchodca, ktorý sa ním stal počas roka, platí daň až v prípade príjmov vyšších ako 3803,33 eur.


4. Nezamestnaný

Nezamestnaný, evidovaný na úrade práce v evidencii nezamestnaných, si môže každý mesiac privyrobiť do výšky 75% životného minima bez toho, aby prišiel o dávku v nezamestnanosti alebo bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Môže si tak privyrobiť na základe pracovného pomeru alebo dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru, pričom musí doniesť po skončení kalendárneho mesiaca potvrdenie o príjme. Nezamestnaný tiež môže využiť možnosť privyrobiť si na základe zmluvy uzatvorenej podľa Občianskeho zákonníka a využiť oslobodenie príjmu do výšky 500 eur/rok.


5. Zamestnaný

Pokiaľ takto zamestnaný daňovník nechce pracovať na základe Zákonníka práce, alebo si založiť živnosť či obchodnú spoločnosť, môže využiť možnosť privyrobiť si na základe zmluvy uzatvorenej podľa Občianskeho zákonníka (mandátna zmluva, zmluva o dielo, inak nepomenovaná zmluva). Tento príjem sa v rámci daňového priznania zaraďuje medzi príjmy podľa § 8, tzv. ostatné príjmy a tie je možné vo výške 500 eur oslobodiť od dane. Takto dosiahnuté príjmy uvedené v daňovom priznaní po oslobodení o 500 eur vstupujú daňovníkovi do ročného zúčtovania zdravotného poistenia.


Oplatí sa mi založiť si živnosť, ak si privyrábam? Ak áno, kedy a za akých podmienok?

Živnosť sa oplatí z titulu privyrobenia iba v prípade, že nezakladá vznik povinného nemocenského poistenia. To znamená, že príjem zo živnosti je do hranice príjmov, od ktorej sa platia odvody do Sociálnej poisťovne – za rok 2014 je to suma 4 944 eur/rok, za 2015 je suma 5 148 eur/rok.

Ak sa rozhodnem založiť si živnosť, aký proces ma čaká?

Zájsť na obvodný úrad na jednotné kontaktné miesto a tam vyplniť tlačivo, požiadať o výpis z registra trestov a do týždňa si prísť vyzdvihnúť oprávnenie na živnostenské podnikanie, alebo tento proces zadať spoločnosti, ktorá sa na zakladanie živností špecializuje. V žiadosti je možné uviesť, či má obvodný úrad túto skutočnosť nahlásiť aj daňovému úradu a zdravotnej poisťovni. Povinnosť registrácie v Sociálnej poisťovni vznikne až po podaní prvého daňového priznania k dani z príjmov.

 

Jaroslava Lukačovičová, Podnikateľka, ekonomické a daňové poradenstvo | 30.11.2015 12:49
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu