Viete, že...

Nový Zákonník práce prinesie pracovné miesta.

Flexibilnejšie pracovné vzťahy, dôraz na individuálne dohody zamestnávateľa so zamestnancami, podpora zosúlaďovania rodičovských a pracovných povinností – to sú zmeny, ktoré prináša nový Zákonník práce.

„Vláda SR si v programovom vyhlásení stanovila cieľ – zmeniť Zákonník práce na modernú, flexibilnú pracovnú normu. A svoje predsavzatie dodržala. Zákonník umožňuje nastavpvať pracovné podmienky veľmi pružne, v závislosti od podmienok konkrétneho zamestnávateľa, ale aj zamestnanca. Férovým spôsobom zaručuje vyjednávanie so zástupcami zamestnancov, „ hovrí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál.

Zákonník práce prináša nástroje, ktoré zamestnávateľom pomôžu zvládnuť výkyvy v dopyte po jeho produktoch bez nutnosti prepúšťať, a to predovšetkým individuálnu dohodu o nadčasoch, flexikonto a konto pracovného času. Pracovné miesta si tak udrží viac zamestnancov.

Zákonník práce odstraňuje aj zbytočnú byrokraciu. Nárok na 5 týždňov dovolenky už nebude treba dokazovať rôznymi potvrdeniami, ale vznikne automaticky po dosiahnutí 33 rokov.

Zákonník nie je však len propodnikateľský, vychádza v ústrety aj zamestnancom, predovšetkým im uľahčuje zladiť pracovné a rodinné povinnossti. Rodičom umožňuje kumulovať pracovné voľno za prácu nadčas a využiť ho napríklad počas školských prázdnin. Rozdeliť si bude možné aj čerpanie štandardnej dĺžky rodičovskej dovolenky až do 5 rokov dieťaťa.

Pružný pracovný čas, delené pracovné miesto, domácka práca – to sú ďalšie opatrenia, ktoré umožnia ľahšie zaradenie sa na trh práce práve rodičom malých detí.

Možnosti flexibilnej úpravy pracovného času

Individuálna dohoda o nadčasoch - ide o opatrenie, ktoré bude závisieť od individuálnej dohody zamestnanca so zamestnávateľom. Môže sa uplatňovať dvoma spôsobmi. Buď si zamestnanec zvolí, že za odpracovaný nadčas dostane voľno, alebo si ho nechá preplatiť. V prípade, že si vyberie náhradné voľno, je na ňom,kedy si ho vyčerpá, ale na danom termíne sa musí dohodnuť so zamestnávateľom. V prípade, že k dohode nedôjde, zamestnávateľ je povinný umožniť mu vyčerpať voľno do 12 mesiacov. Ak má pracovník záujem o finančnú náhradu namiesto voľna, dostane k mzde príplatok 25% jeho priemernej mzdy.

Flexikonto – ide o paušálnu dohodu, na kotrú je potrebné kolektívne vyjednávanie. Flexikonto je užitočné v situáciách, keď zamesnávateľovi nečakane ubudnú zakázky. Na jeho uplatnenie je totiž dôležitou podmienkou vznik prekážky. Prekážkou môže byť napríklad zlyhanie dodávky potrebného materiálu.

Zákonník práce zavádza ešte jednu možnosť, a tou je konto pracovného času. Ide o sôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, ktorý zamestnávateľ môže zaviesť len po dohode so zástupcami zamestnancov či so zamestnancom. Zatiaľ čo pri flexikonte je potrebná prekážka, konto pracovného času je pružnejšie. Zamestnávateľ platí zamestnancovi dohodnutú mzdu, pričom ak je v jednom mesiaci práce menej, odpracuje si to v nasledujúcom. Tento spôsob je výhodný predovšetkým pre zamestnávateľov, ktorých výroba alebo služby závisia od sezóny (napríklad v poľnohospodárstve).

Flexikonto ani konto pracovného času sa nebudú môcť zneužívať. Ak si situácia vyžaduje, aby zamestnanec pracoval dlhšie, môže, ale musia byť dodržané pravidlá o maximálnom pracovnom čase, minimálnom čase odpočinku, súhlase zamestnanca s nariadenými viac ako 150 hodinami nadčasov a ďalšie pravidlá ochrany zamestnancov.

Zákonník pomáha zamestnaným rodičom

Zákonník práce predlžuje čas, dokedy možno vyčerpať voľno za prácu nadčas z troch na 12 mesiacov, rodičom tak umožní využiť voľno napríklad počas školských prázdnin. Rodičia tiež získavajú možnosť rozdeliť si čerpanie štandardnej dĺžky rodičovskej dovolenky až do 5 rokov dieťaťa (resp. do 8v prípade dieťaťa s nepriaznivým zdravotným stavom). Zákonník práce priznáva nárok na pracovné voľno pri prevoze matky do pôrodnice nielen manželovi,ale aj otcovi dieťaťa.

Zákonník práce tiež zvyšuje ochranu tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacich žien počas skúšobnej lehoty. S nimi bude môcť firma skončiť pracovný pomer v skúšobnej lehote len s písomným zdôvodnením a vo výnimočných prípadoch, ktoré nemôžu súvisieť s tehotenstvom a materstvom.

Ministerstvo práce podporuje prostredníctvom Zákonníka práce aj zamestnanosť rodičov malých detí, a to najmä prostredníctvom možnosti pružne nastaviť pracovný čas zamestnancov (nie je stanovený čas, ktorý musí zamestnanec odpracovať priamo na pracovisku),ale aj vďaka nástrojom ako delené pracovné miesto či domácka práca.

Tieto formy práce, najmä delené pracovné miesto, je atraktívnym nástrojom nielen pre rodičov, ale aj pre osoby, ktoré sa chystajú do dôchodku a napr. majú zaučiť nového človeka na pracovné miesto, či pre študentov.

Delené pracovné miesto

Systém delenia pracovného času a pracovnej náplne umožní,že dve osoby môžu pracovať na mieste, ktoré je miestom na plný pracovný čas.

Výhody pre firmu

  • Zamestnávateľ získa dvoch kvalitných zamestnancov, ktorí sa v prípade prekážok v práci vedia navzájom zastúpiť

  • Získa podnety a myšlienky od dvoch osôb, dve osoby za mzdu jednej

  • Firma môže pritiahnuť osoby, ktoré by nemali záujem o plný úväzok, napr. si udrží ženu,ktorá by inak išla na rodičovskú dovolenku

  • Udržanie už zaučeného alebo zaškoleného zamestnanca

  • Zlepšenie obrazu spoločnosti – ústretová k rodine

Výhody pre jednotlivca

  • Žena/Muž si zachováva a prehlbuje zručnosti aj počas starostlivosti o dieťa

  • Práca sa mu započítava do odpracovaných rokov v spoločnosti, a teda aj na účely kariérneho postupu

  • možňuje sa zamestnancovi napr. študovať popri práci, vykonávať dobrovoľnícku činnosť, sledovať iné osobné záujmy.

Andrea Hajdúchová, Práca, Život, Rodina, 08/2011 | 14.02.2012 11:26
Zdroj: http://www.upsvar.sk/buxus/docs/magazine/2011/Praca_Zivot_Rodina_08WEB.pdf
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu