Viete, že...

PRÍKLAD - Ako prispieva k zlaďovaniu práce a rodiny Commerzbank v Nemecku

Príkladom podniku, ktorý sa dlhodobo venuje problematike rovnakých príležitostí, je aj nemecká Commerzbank, ktorá so svojimi 32 tisíc zamestnancami (z toho 25 tisíc v Nemecku) patrí v európskom kontexte k prvej dvadsiatke najväčších bánk.


Projekt „Ženy v modernom bankovníctve“ odštartoval v roku 1989 početné aktivity pre zamestnankyne a spolupracovníčky banky, s cieľom dosiahnuť rovnosť príležitostí. Tento projekt bol v roku 1998 zmenený na „Consens“, pretože sa od polovice 90. tych rokov ukazoval stúpajúci záujem mužov o otázky rovnakých šancí. V záujme mužov i žien je masívnejšie podporované zapojenie mužov do rodinnej práce, takže postupne téma „Muž a rodina“ doplňuje doterajšie koncepčné úvahy o zlaďovaní profesijného a rodinného života. Commerzbank sa cielene venuje prorodinnej personálnej politike s vedomím, že stále viac žien sa usiluje o zlaďovanie pracovného a rodinného života. Ako matky, tak aj otcovia potrebujú individuálnu a flexibilnú pracovnú dobu, ktorá ušetrí zamestnávateľom aj zamestnancom čas aj peniaze. Početné opatrenia k znovuzapojeniu do práce po rodičovskej dovolenke od začiatku 90. tych rokov sledujú rovnaký cieľ: rovnosť príležitostí. Od polovice 90. tych rokov možnosti flexibilných podpôr pre rodičov v období výchovy detí zamestnancov Commerzbanky výrazne narástli.


So zreteľom na tieto ciele Commerzbank podporuje rodičov prostredníctvom:

  1. flexibilného pracovného modelu a prácou doma („Telearbeit“),

  2. programu znovuzapojenia do práce („Comeback Plus“),

  3. podnikom podporovanej starostlivosti o deti (využitím Familienservice, finančných prídavkov na starostlivosť o deti, podpôr pri ošetrovaní chorých detí a pod.).

1.

V roku 1993 banka odštartovala projekt „Teilzeit“ (čiastočnej pracovnej doby). Vtedy ju využívalo 9,8% zamestnancov/zamestnankýň, po desiatich rokoch už 18% zamestnancov. Možností je mnoho, existuje napr. klasický model, teda polovičný úväzok, pričom banka umožňuje svojim zamestnancom rozdeliť si pracovný čas na rovnaký počet hodín denne, na niekoľko dní v týždni, alebo aj na systém: týždeň pracovný – týždeň voľna, avšak pri podmienke zachovania pravidelnosti. V prípade, že sa zamestnanci o pracovné miesto delia (musí však ísť rovnaké pracovné úlohy, ktoré môžu byť spracované nezávisle od konkrétnej osoby), ide o job-sharing. Skrátený úväzok o jeden voľný deň v týždni využívajú väčšinou zamestnanci, ktorí sa ďalej vzdelávajú, alebo potrebujú pre seba viac voľna. Commerzbank umožňuje svojim zamestnancom i dlhodobejšie voľno, a to v prípade, ak sa chcú ďalej vzdelávať, mať viac času pre rodinu a pod. V tomto prípade si zamestnanec môže čas „usporiť“ dlhšou prácou a následne si vziať dlhšie pracovné voľno.

V roku 1998 zaviedla Commerzbank čiastočnú prácu doma („Telearbeit“); od tohto času takisto umožňuje postupný prechod do dôchodku znižovaním úväzku zamestnancom starším ako 55 rokov, prípadne odchod do predčasného dôchodku zamestnancom starším ako 60 rokov, pričom banka svojim zamestnancom pripláca dôchodkové poistenie.

Čo viedlo vedenie banky k týmto opatreniam? Ako vo svojom príspevku uvádza Frýdlová (2004, www.feminismus.cz, 21. 01. 2007) predseda dozornej rady banky, Martin Kohlhaussen, k tomu hovorí: „Viac času, dlhšia otváracia a poradenská doba pre verejnosť a celková konkurencieschopnosť je dnes bez individuálnej a praxi blízkej formy flexibilnej práce nemysliteľná. Namiesto štandardných modelov preferujeme pragmatické modely pracovnej doby, ktoré sami zamestnanci a zamestnankyne vypracovali a využívajú. Tak získame flexibilnú otváraciu dobu, rodinu a prácu je možné lepšie prepojiť a spolupráca je flexibilnejšia. Toto všetko predstavuje vyššiu kvalitu života, ešte lepšie služby pre našich zákazníkov a lepšie hospodárske výsledky pre banku.“

2.

Starostlivosť o rodinu znamená pre rodičov vo väčšine prípadov potrebu redukovať pracovný život, alebo ho dokonca na určitú dobu prerušiť. S dlhším prerušením práce sú pochopiteľne spojené nevýhody. Inak povedané, zamestnanci a zamestnankyne, ktorí pracujú bez prerušenia majú lepšie predpoklady na profesionálny postup. Preto bol v roku 1990 zavedený prvý program pre tých, kto aj počas „rodinnej fázy“ chceli zostať s bankou v kontakte. Jeho cieľom bolo a je uľahčiť zladenie profesijného a rodinného života V roku 1998 začala Commerzbank program „Comeback Plus“, týkajúci sa postupného zapojenia matiek a otcov na rodičovskej dovolenke do pracovného procesu. Ten platí pre všetkých rodičov, ktorí sú na rodičovskej dovolenke, ich dieťa sa narodilo po 1. máji 1998 a je súčasťou novej podnikovej zmluvy. Možnosť rodičovskej dovolenky sa predĺžila na tri a pol roka. Záleží na každom z rodičov, či chce čo najrýchlejšie znova nastúpiť do práce, po zákonnej materskej dovolenke, alebo skôr, v určitej fáze rodičovskej dovolenky. Personálne oddelenia pozývajú matky k plánovaciemu pohovoru po 9. mesiaci od narodenia dieťaťa, ďalšie stretnutie sa odohráva 6 mesiacov pred plánovaným koncom rodičovskej dovolenky.

Pre rodičov, ktorí chcú spojiť profesiu a rodinu, ponúka banka špeciálny program. Jeho cieľom je rýchly návrat – na čiastočný úväzok – pokiaľ si to želajú a pre banku je to možné. Skúsenosti ukazujú, že nástup na rovnakú profesijnú úroveň je o to ľahší, čím skôr je nadviazaný pracovný kontakt. Zamestnankyne či zamestnanci v druhom roku rodičovskej dovolenky odpracujú minimálne 160 hodín ročne a v treťom roku už 200 hodín. Ich pracovná doba sa behom tohto obdobia prispôsobuje ich potrebám, sami si určujú pracovný rytmus: buď pracujú denne, alebo len v niektoré dni, týždne a pod.

Touto ponukou chce banka zaistiť a dosiahnuť, aby vedomosti a znalosti ich zamestnankýň a zamestnancov i v období rodičovskej dovolenky zostali na úrovni, alebo boli ešte prípadne zvýšené ďalším vzdelávaním. Touto cestou je možné zachovať a udržať kontakty v práci, alebo nové kontakty vybudovať. Rodičia si môžu vyskúšať, ako zladenia pracovného a rodinného života funguje v praxi.
Ďalšou poskytovanou službou bola „Familienservice“ – finančné prídavky na starostlivosť o deti, podpora pri ošetrovaní chorého dieťaťa, zaistenie starostlivosti o deti v mimoriadnych situáciách.

3.

Oddelenie služieb rodine (Familienservice) sprostredkováva informácie o jasliach a materských školách v blízkosti, o voľných miestach v nich, pracovníci pomáhajú pri hľadaní opatrovateliek, ktoré sú vyberané na základe odporúčaní. Oddelenie sa takisto stará o rôzne akcie a slávnosti pre deti, ktoré banka usporadúva, zisťuje informácie o možnostiach pobytov a aktivít pre deti počas prázdnin. Toto poradenstvo je pre všetkých zamestnancov banky bezplatné, poplatky za škôlku alebo opatrovateľku si platia rodičia, môžu však na ne dostať finančný príspevok. Vlastné podnikové materské školy Commerzbank zatiaľ nemá.

V prípade choroby dieťaťa majú rodičia zamestnaní v Commerzbank nárok na desať voľných dní v roku na ošetrovanie chorého dieťaťa alebo detí do 12 rokov, matky samoživiteľky na 20 dní v roku, čo je viac ako umožňuje zákon. V prípade potreby môžu rodičia, samozrejme, zostať doma i dlhšie, vziať si dovolenku alebo neplatené voľno, zamestnanci oddelenia služieb rodine riešia finančné otázky v takýchto prípadoch s rodičmi individuálne a je možná aj finančná podpora.

Príkladným príspevkom k personálnej politike rovnakých príležitostí a zlučiteľnosti práce a rodiny je projekt „Deti & spol.“ („Kids & Co.“) - Starostlivosť o deti v mimoriadnych situáciách, ktorý ako modelový uviedla centrála banky vo Frankfurte koncom roka 1999. Deti od jedného do dvanástich rokov môžu byť pod dohľadom pedagógov celodenne, výnimočne aj cez víkendy, v špeciálne na to vyhradených priestoroch mesta, neďaleko centrálnej budovy banky vo Frankfurte. Rodičia túto službu využívajú v prípadoch nečakaných pracovných termínov, návštev seminárov a kurzov ďalšieho vzdelávania; v prípade, že niekto z rodiny, kto sa o dieťa stará pravidelne, nečakane nemôže; v situácii osobnej krízy, rozvodu, choroby i úmrtia. Ak by toto zariadenie neexistovalo, viac ako tretina rodičov, ktorí ho využívajú, by musela nepredvídateľné pracovné termíny zrušiť, prípadne odložiť na neskôr, jednoducho by nemohli byť zamestnávateľovi k dispozícii, alebo len obmedzene. Keď vedia, že o deti bude postarané, môžu sa na prácu lepšie sústrediť, výsledkom je pokles chýb a zvýšenie kvality práce. Klaus Müller-Gebel z personálneho oddelenia Commerzbanky zdôrazňuje, že sa podobné investície vyplatia: „Oplatí sa, keď rodičia nemusia zostať doma s deťmi, napríklad v situácii, keď je opatrovateľka chorá. A keď si rodičia nemusia robiť starosti o svoje deti, pristupujú k svojim úlohám s väčším nasadením a angažovanosťou.“

V Commerzbank vychádzajú z predpokladu, že úspech podniku závisí vo veľkej miere od spokojnosti zamestnancov. Nasadenie a motivácia zamestnancov teda stojí v priamej úmere k ich vzťahu k zákazníkom. Flexibilita pracovného nasadenia zamestnancov je ovplyvnená individuálnou potrebou času pre rodinu a zamestnanie. Takže uľahčenie rodine je okamžite spojené s tým, že rodičia sú viac k dispozícii podniku pre prácu navyše, počas víkendov a sviatkov, pre nadčasy, dlhšie pracovné cesty, pobyty v zahraničí alebo pre ďalšie vzdelávanie mimo pracovnej doby. Rodičia to oceňujú ako významný prínos od zamestnávateľa.

Rodičia, ktorí využívajú služby „Kids & Co.“, patria väčšinou medzi dobre zarábajúcu strednú vrstvu. Paradoxne sú títo rodičia súčasne orientovaní ako na kariéru, tak na rodinu. Stále viac odborných štúdií dokazuje, že výkonnosť v zamestnaní viac závisí od sociálnych súvislostí než od samotných pracovných podmienok.

Commerzbank na základe konkrétneho projektu spočítala, aký prínos dosiahla. Vďaka projektu „Kids & Co.“ môžu rodičia v neplánovaných situáciách využívať službu starostlivosti o deti. V roku 2000 priniesol tento projekt banke podnikové náklady vo výške 120 000 EUR. V tom istom roku bolo využitých 2 100 opatrovateľských dní. Prieskum medzi zamestnancami, ktorí tieto služby využili, priniesol nasledujúci výsledok: „Viac ako tretina pýtaných rodičov by bez projektu „Kids & Co.“ bola musela zrušiť neočakávané pracovné stretnutia, resp. by nemohla začať prácu v stanovenom termíne a pod. Projekt „Kids & Co.“ rodičom umožnil aktívnu účasť na početných rokovaniach a služobných cestách. Spolupracovníci dotyčných zamestnancov zároveň neboli zaťažovaní dodatočnou prácou a časovým stresom.“ Commerzbank ocenila každý zo 700 dní výpadkov, ktoré by bez existencie projektu „Kids & Co.“ boli vznikli, v priemere na 400 EUR a vypočítala tak úspory vo výške 280 000 EUR. Porovnaním úspor a vynaložených nákladov došli k záveru, že sa toto opatrenie výrazne vyplatí.

Viac príkladov z krajín EU je na http://flexipraca.sk/flexibilny-pracovny-uvazok/priklady

Zdroj: Miroslav Šipikal a kol.: Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života v krajinách Európskej únie, 2007

Mgr. Miroslav Šipikal, PhD. | 28.05.2012 13:15
Zdroj: Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu