Viete, že...

PRÍKLAD - IBM – Česká republika

Firma IBM ČR je jedna z mála spoločností v Českej republike, ktorá svoj priateľský postoj k rovnakým príležitostiam pre ženy a mužov verejne prezentuje. V rámci firemnej kultúry IBM je kladený dôraz na zlaďovanie pracovného a rodinného života a na posilňovanie postavenia žien vo firme. Za týmto účelom IBM organizuje špeciálne mentorovacie programy pre ženy (formálny program zaisťujúci z medzinárodného hľadiska prenos skúseností medzi viac a menej skúsenými pracovníkmi spoločnosti), networking (združovanie do sietí) žien a rôzne vzdelávacie programy v rámci interného programu. Jednotlivé programy sú uskutočňované na základe pravidelných štatistík, ktoré zisťujú zastúpenie žien vo firme, ich fluktuáciu ap. Opatrenia ako flexibilná pracovná doba, programy pre ženy na materskej dovolenke a pod. boli uskutočnené na základe interného programu IBM Women Leadership Council.

Jedným zo základných predpokladov, ktoré umožňujú zlaďovanie pracovného a rodinného života, je flexibilné pracovné usporiadanie. Firma IBM umožňuje svojim zamestnancom a zamestnankyniam pracovať flexibilne, na čiastočné úväzky, pracovať z domova alebo telefonicky. Tieto možnosti sú prístupné nielen pre manažment firmy, ale aj pre administratívny personál. V obmedzenom rozsahu je možné čerpať voľno nad rámec zákona na základe individuálnych dohôd. Spoločnosť pre rodičov taktiež ponúka vnútropodnikové poradne a letné programy a pobyty pre deti. Na základe výskumu „Potreby v oblasti zlaďovania rodinného a pracovného života“ bolo zistené, že zamestnanci a zamestnankyne firmy by uvítali podporu zariadení pre starostlivosť o deti v okolí miesta zamestnania. Tomuto problému sa spoločnosť bude venovať v blízkej budúcnosti. Rodičom na materskej a rodičovskej dovolenke je umožnené (v rámci politiky materskej/rodičovskej dovolenky) udržovať nepretržitý kontakt s pracovným prostredím a vzdelávaním, napr. prostredníctvom e-learningových kurzov. Pre rodičov vracajúcich sa z materskej/rodičovskej dovolenky je poskytovaný mentorovací program.

Súhrnne spoločnosť IBM ČR vo svojom projekte Work-Life Balance použila nasledujúce metódy :

  • ponuka pružnej pracovnej doby;

  • zavedenie flexibilného programu – prostredníctvom vzdialeného pripojenia do firemnej informačnej siete môžu zamestnanci a zamestnankyne pracovať z domova, čo výrazne pomáha v rodinách s deťmi;

  • zavedenie podporného zdravotného programu, ktorý zaisťuje základnú zdravotnú a preventívnu starostlivosť a vybrané nadštandardné lekárske služby pre zamestnancov a zamestnankyne a ich deti do 18 rokov zdarma;

  • mentoring – pozitívne prispieva k zrýchleniu kariérneho rozvoja zamestnancov a zamestnankýň a k zvyšovaniu možnosti prenosu kvalitných a dlho ročných skúseností;

  • ponuka vzdelávacieho plánu „Program Educational Assistance“, ktorý zamestnancom a zamestnankyniam umožňuje získať vyššiu kvalifikáciu a otvára ďalšie možnosti ich profesionálneho rastu;

  • týždeň pracovného voľna nad rámec zákonnej dovolenky; 

  • prázdninové zahraničné programy „Summer Camp“ zamerané na jazykovú výučbu pre deti zamestnancov spoločnosti.

Spoločnosť za hlavný prínos projektu považuje zvýšené vedomie medzi zamestnancami, že sa o nich firma zaujíma, čo podstatným spôsobom prispieva k rastu lojality a pracovného nasadenia a vedie k udržaniu kvalitných zamestnancov a zamestnankýň. Taktiež počet žien sa v spoločnosti za uplynulé roky takmer strojnásobil. Ich zastúpenie rastie i v profesiách, ktoré boli donedávna tradičnou doménou mužov – IT architektúra, IT služby a ďalšie technické špecializácie.

Miroslav Šipikal | 10.01.2013 12:31
Zdroj: Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života v krajinách Európskej únie, 2007
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu