Viete, že...

PRÍKLAD - IBM - Írsko

Programy podporujúce rovnováhu medzi prácou a rodinou majú v tejto spoločnosti za cieľ pomôcť zamestnancom zladiť ich pracovný a osobný život. Programy sú realizované prostredníctvom flexibilného pracovného prostredia, ktoré je citlivé na individuálne potreby a rodinné povinnosti.

IBM považuje vyrovnávanie pracovných povinností zamestnancov s ich rodinnými požiadavkami za svoj najlepší záujem.

IBM v Írsku ponúka niekoľko programov podporujúcich rodinu:

  • opatrenia pre flexibilnú prácu, ktoré zahŕňajú skrátenú pracovnú dobu, flexibilnú pracovnú dobu a zdieľanie pracovného úväzku;

  • práca cez internet dovoľujúca niektorým zamestnancom uskutočňovať časť alebo celú svoju prácu z domu;

  • mobilná práca, teda možnosť pracovať na rôznych miestach;

  • predĺženie nemocenskej dovolenky;

  • materská dovolenka zodpovedajúca plnej výške pôvodného platu;

  • rôznorodé programy dovolenky a absencie;

  • úhrada školného;

  • špeciálna dovolenka.


Spoločnosť IMB v júli 2000 oznámila zriadenie päťdesiatmiliónového celosvetového fondu určeného na rozvoj a podporu programov, ktoré umožnia zladiť prácu s rodinou. IBM vytvorila tento fond, keďže si je vedomá náročných požiadaviek voči svojim zamestnancom, naviac v rámci vysoko konkurenčného prostredia. Podpora starostlivosti o rodinných príslušníkov pomáha ženám a mužom plne sa sústrediť na výkon a zvyšuje tak ich zodpovednosť voči práci a potrebám zákazníkom. V centre pozornosti sú programy starostlivosti o rodinných príslušníkov, ktoré pomáhajú zamestnancom vyvážiť prácu s rodinným životom, obzvlášť v oblasti starostlivosti o deti a starších ľudí. Tieto programy sa rozvíjajú taktiež v Kanade, Mexiku, Nemecku, Spojených štátoch a v Írsku. V Írsku sa IBM maximálne snaží rozvíjať programy podporujúce rodinu, v súčasnosti napríklad v Dubline buduje nové jasle za účelom poskytovania vysoko kvalitnej starostlivosti o deti dvanásť hodín denne. Toto je ďalší krok v celosvetovom úsilí IBM byť tzv. „zamestnávateľom s možnosťou voľby“ a je významným záväzkom voči írskym zamestnancom IBM. Cieľom fungovania fondu je zvýšiť celkovú produktivitu firmy, lebo si bude schopná udržať svojich najlepších zamestnancov a zaistí ich kariérny postup. Spoločnosť IBM vníma tieto programy ako strategickú obchodnú iniciatívu a nie ako charitatívnu snahu.

Podpora starostlivosti o rodinných príslušníkov je neodmysliteľne spätá s pracovnou kultúrou a s pracovným prostredím firmy. Počas roku 2003 sa zamestnanci zapojili do mnohých aktivít, ktorých cieľom bolo zistiť príčiny odchodu „talentov“. Bolo zistené, že sú spôsobené samostatnými, ale taktiež vzájomne prepojenými faktami, pričom mnohé z nich súvisia so snahou zamestnancov zladiť prácu so súkromným životom. IBM sa zamerala na základné príčiny vysokej pracovnej záťaže, ktoré figurovali vo väčšine výskumov pracovných stresových faktorov, ďalej skúmala prekážky, ktoré bránia plnému pracovnému nasadeniu zamestnancov a ktoré sú zapríčinené povinnosťami v starostlivosti o rodinných príslušníkov. V súčasnosti IBM skúma všetky relevantné prekážky brániace ženám v ich profesionálnom rozvoji.

Popri tom sa IBM sústredí na ženy s rodinami, ktoré pracujú na nočné zmeny (IBM zamestnáva niekoľko stoviek žien s rodinami) a súčasne sa starajú o svoje rodiny, čo sú v podstate dve zamestnania na plný pracovný úväzok. Ak uvažujeme o prevádzke na zmeny, zvlášť v prostredí manuálnej výroby, kde je flexibilná pracovná doba značne obmedzená, tieto ženy tvoria špeciálnu pracovnú skupinu a práca na nočné zmeny má na ne v porovnaní s inými skupinami zamestnancov omnoho väčší dopad.

Miroslav Šipikal | 10.01.2013 12:39
Zdroj: Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života v krajinách Európskej únie, 2007
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu