Viete, že...

FLEXIPRÁCA ODPORÚČA ...

Vytvorili sme otvorený zoznam odporúčaní pre štát, zamestnávateľov a iné inštitúcie podporujúce zvyšovanie zamestnanosti. Tvoríme ho z pohľadu uplatňovania flexibilných foriem práce. Zoznam na základe Vašich inšpiratívnych odporúčaní budeme ďalej dopĺňať.

Cieľom je podporiť a povzbudiť všetky zainteresované inštitúcie k uplatňovaniu aspoň jednej z jeho položiek. Je to cesta na dlhú trať. Verme, že nielen utópia.

Jednou, i keď zďaleka nie jedinou, formou flexibilného zamestnávanie je práca na skrátený úväzok. Pri podpore zamestnanosti prostredníctvom uplatňovania takejto práce, by malo ísť o kvalitnú prácu na čiastočný úväzok. Jej definícia je nasledovná:

 • Poskytuje rovnaké pro-rata podmienky ako podobná práca na plný úväzok.

 • Umožňuje zamestnancom na čiastočný úväzok zabezpečovať i kariérny rast.

 • Umožňuje prijateľnú úroveň work-life balance, zohľadňujúc potreby zamestnávateľa i zamestnanca.

 • Ak je to možné, poskytuje príležitosť na predĺženie pracovného času až na úroveň práce na plný úväzok.

Tipy, rady, odporúčania:

 1. Poradenstvo a podporu pre podniky pri vytváraní a implementácii pracovných miest na flexibilný úväzok (napr. čiastočný úväzok, zdieľanie pracovného miesta, stlačený pracovný týždeň, práca z domu, projektové zamestnanie, a pod.). Predovšetkým malé podniky potrebujú pomoc pri vytváraní kvalitných pracovných miest na čiastočný úväzok.

 2. Väčšie podniky by mali byť podporované pri ich propagácii výhod práce na čiastočný alebo iný flexibilný úväzok a pri prekonávaní mýtu, že zamestnávanie na čiastočný úväzok je nákladnejšie ako zamestnávanie na plný úväzok.

 3. Vláda a verejné inštitúcie by mali ísť príkladom, napr. ak je to možné, mať pracovné miesta na čiastočný alebo iný flexibilný úväzok.

 4. Uvažovať o daňových stimuloch pre malé podniky pri vytváraní pracovných miest na čiastočný úväzok pre vybrané skupiny znevýhodnených občanov.

 5. Výhodami pre zamestnancov by sa mali stať predovšetkým samotné pracovné podmienky (vrátane flexibility), a nie benefity.

 6. Podporovať zvyšovanie zamestnanosti postupne cez zamestnávanie nezamestnaných najprv na menej hodín (napr. čiastočný úväzok) a postupne úväzok zvyšovať podľa potreby.

 7. Matky potrebujú špecifickú podporu, aby prekonali prekážky pri návrate do práce. Boj s nedostatkom sebadôvery je hlavný faktor.

 8. Redizajn rodičovskej dovolenky, ktorý bude motivovať ženy-matky udržiavať si pracovné návyky počas i po rodičovskej dovolenke.

 9. Potrebné je brať do úvahy, že maximalizovať počet žien po vracajúcich sa materskej a rodičovskej dovolenke do práce a nepripustiť, aby sa dostali na hranicu chudoby, je možné i prostredníctvom stimulovania kvalitného pracovného trhu s flexibilnými pracovnými úväzkami.

 10. Jednou z ciest pre odstraňovanie rodových nerovností je odstraňovanie nedostatku práce na čiastočný úväzok. Nemožnosť nájsť si prácu na čiastočný úväzok spôsobuje neskorší návrat matiek do pracovného procesu.

 11. Je potrebné adresovať problém, že niektoré matky sú nútené radšej prijať prácu na čiastočný úväzok pod úroveň ich schopností a skúseností než stratiť flexibilitu umožňujúcu zladiť prácu so starostlivosťou o rodinu.

 12. Zvýšiť dohľad nad dodržiavaním právnych ustanovení na ochranu materstva a nároku na voľno. Presne definovat v Zákonníku práce, aké sú dôvody, ktoré bránia zamestnávateľovi vyhovieť požiadavke rodiča o úpravu pracovného času podľa § 164. Alebo vylúčiť dôvody ako podmienku úplne. Viac.

 13. Povzbudzovať zamestnávateľov pri budovaní politiky, ktorá podporí ženy s deťmi vrátiť sa do práce. (Čítajte samostantý článok o uplatňovaní flexibilného modelu práce hlavne pre matky vo firme.)


Čítajte Príklady dobrej praxe

Projekt Fleximama !

28.02.2013 18:57
Zdroj: www.flexipraca.sk
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu