Viete, že...

Ako uplatniť "PROGRAM FLEXIBILNEJ PRÁCE" pre matky

1.  FLEXIBILNÝ PRACOVNÝ MODEL

Ide o využitie jedného alebo viacerých modelov podporujúcich flexibilitu pre zamestnanca a tým i jeho spokojnoť, lojálnosť a efektivitu. Možností je niekoľko. Podstata flexibility spočíva vo flexibilnom rozdelení pracového času, flexibilnom určení miesta práce, flexibilnom rozdelení úloh a type kontraktu medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Všeobecne može byť flexibilný pracovný čas fixovaný ako:

 • variabilná pracovná doba (hodnotí sa predovšetkým výsledok a nie odpracované hodiny; využitie nadčasov v menej aktívnom období; ročný fond hodín; nula-hodín kontrakt; ...)

 • inak štruktutrovaná pracovná doba než je 8-hodinvý štandard (stlačený pracovný týždeň, … pravidelnosť zachovaná)

 • skrátený prcovný čas (rovnaký počet menej hodín denne; niekoľko menej dní v týždni; systém: týždeň pracovný – týždeň voľna; ...  zachovanie pravidelnosti)

 • prestávky v práci (MD/RD, sabbatical, prestávka v kariére)

Miesto práce: pracovisko, doma, mimo pracoviska i doma, kombinácia

Rozdelenie úloh: job sharing, job splitting

Typy kontraktov: bežná pracovná zmluva, príležitostné práce, outsourcing, agentúrne zamestnávanie, živnostníci, kombinácia viacerých zamestnaní

Možnosti:

 1. Klasický skrátený úväzok – práca na menej hodín než je štandardný plný pracovný úväzok, dostupné všetkým zamestnancom napr. po jednom odpracovanom roku. Dá sa uplatniť i možnosť návratu k plnému úväzku (s trojmesačnou výpovednou lehotou) napr. po dvoch rokoch.

 2. Pružný / Flexibilný pracovný čas.

 3. Rozložené pracovné hodiny – matka má možnost určiť si, kedy začne pracovať, kedy skončí, kedy má prestávky (umožňuej napr. retailovému obchodu alebo bankovým pobočkám otvorené dlhšie večer alebo skoro ráno).

 4. Pracovný týždeň kratší než štandardných 5 dní.

 5. Stlačený pracovný týždeň - napr. pracovný rozvrh je rozdelených do 3-4 dní.

 6. Zdieľanie pracovného miesta – 1 pracovné miesto je rozdelené dvom matkám, ktoré sa dohodnú samy ako ho budú zdielať. Napr. poskytované všetkým stálym zamestnancom s viac ako ročným pracovným úväzkom vo firme. Zamestnanci majú možnosť vrátiť sa k plnému pracovnému úväzku kedykoľvek napr. po dvoch rokoch zdieľaného pracovného úväzku.

 7. Pracovný rozvrh zmien podľa potreby – zamestnanci si sami určia zmeny, kedy chcú v mesiaci pracovať v súlade s ich individuálnými potrebami o starostlivosť o dieťa.

 8. Čerpanie náhradného voľna za nadpracované hodiny.

 9. Práce v určitých časových obdobiach – zamestnanec pracuje na dlhodobý kontrakt, ale môže si vziať platené a neplatené voľno počas napr. školských prázdnin.

 10. Ročný fond pracovnej doby alebo ročný súčet hodín – hodiny zamestnanca sú dohodnuté dopredu, tj. koľko odpracuje za rok hodín. Podstatná časť hodín je alokovaná, zvyšok hodín sú tzv. hodiny rezervné, tak, že zamestnanec môže byť na zavolanie v krátkom časovom úseku.

 11. Zamestnanci odsúhlasia redukované hodiny na určité obdobie s garanciou, že po tejto dobe dostane obvyklý pracovný týždeň.

 12. Tzv. nula-hodín kontrakt – zamestnanci pracujú, len keď sú potrební. Podobné ako projektové zamestnanie.

 13. Práca z domu / teleworking - prostredníctvom vzdialeného pripojenia do firemnej informačnej siete môžu zamestnanci pracovať z domova.

 14. Tzv. sabbatical / career break – zamestnancovi je umožnené vziať si buď platené alebo neplatené voľno v potrebnom rozsahu. Niekedy nazývané ako tzv. „Time out“. Po určitej dobe si zamestnanci môžu vybrať bezplatnú napr. ročnú dovolenku. Prestávka môže trvať od niekoľkých mesiacov až do troch rokov. Voľno je k dispozícii napríklad z dôvodu starostlivosti o dieťa alebo starších a chorých členov rodiny, ale taktiež za účelom cestovania, štúdia a pod. Nie je určené na prácu pre konkurenciu. Po návrate do práce zamestnanec pokračuje v rovnakom dohodnutom pomere. Ak chce zamestnanec po návrate z prestávky prejsť na čiastočný úväzok, bude mu to vo všetkých ohľadoch maximálne uľahčené.      


2.   ZNOVUZAPOJENIE SA DO PRÁCE

Aby bola matka vracajúca sa z materskej/rodičovskej dovolenky čo najefektívnejšie a najflexibilnešie opäť zapojená do pracovného procesu, potrebný je priebežný kontakt zamestnávateľa a matky. Môže prebiehať v rôznych formách a v rôznych etapách pracovného zapojenia matky:

Nezabúdať na matky v priebehu materskej a rodičovskej dovolenky:

 • V priebehu materskej dovolenky je matkám umožnené vzdelávanie a ďalší rozvoj;   

 • Výstupné pohovory so ženami odchádzajúcimi na materskú dovolenku. Zamestnankyne sú informované o právach a nárokoch počas materskej dovolenky a pri návrate späť a o možnostiach spolupráce v priebehu materskej dovolenky;     

 • Firma udržuje sociálne kontakty so ženami na materskej dovolenke, pozýva ich napr. na firemné podujatia a pod.,

 • Ženy na materskej dovolenke majú možnosť krátkodobého zastupovania v prípade práceneschopnosti niektorého z kolegov, možnosť pracovať na analýzach, prekladoch a pod.;      

 • Zamestnankyniam na rodičovskej dovolenke sú ponúkané benefity ako účasť na spoločenských akciách a pod.;  

 • Matky sú informované o základných firemných zmenách.         

 • Personálne oddelenia pozývajú matky k plánovaciemu pohovoru napr. po 9. mesiaci od narodenia dieťaťa, ďalšie stretnutie sa odohráva napr. 6 mesiacov pred plánovaným koncom rodičovskej dovolenky.

Priebežná príprava na návrat matiek v spolupráci s manažmentom:

 • Manažment firmy je s ročným predstihom informovaný o návrate matiek z materskej dovolenky;

 • S ohľadom na kvalifikáciu a záujem matiek sú im v priebehu materskej dovolenky ponúkané pozície na základe interného náboru;    

 • Manažment je priebežne informovaný o nárokoch a o kvalifikácii matiek;       

 • Firma je v kontakte s matkami minimálne raz za pol roka a realisticky informuje o možnostiach ich uplatnenia vo firme.

Pred návratom a pri návrate do zamestnania:

 • Ponuka miest v jasliach a materskej škole;           

 • Znovu je vracajúcim sa zamestnankyniam ponúknutá účasť na vstupnom firemnom školení, tzv. re-training, ktoré môže uľahčiť orientáciu a adaptáciu.              

Pokiaľ návrat nie je možný (napr. miesto zaniklo a iné vhodné miesto neexistuje):

 • Citlivý prístup, prípadne finančná kompenzácia; 

 • Poradenstvo a podpora pri rozviazaní pracovného pomeru.      

Po návrate do zamestnania:

 • Diskusia pracujúcich rodičov im umožňuje vymieňať si skúsenosti ohľadne rodičovstva a harmonizácie rodinného a pracovného života.


3.  PODPORA STAROSTLIVOSTI O DETI

 1. Aby mohli matky spokojne pracovať, musia mať istotu, že je o ich deti dobre postarané. Firma môže prispievať k spokojnosti viacerými formami:

 2. Firemné jasle / škôlky alebo iná podpora zariadení pre starostlivosť o deti v okolí miesta zamestnania. Vytváranie tzv. detských skupín je tiež riešením.

 3. Príspevok počas materskej dovolenky zodpovedajúci plnej výške pôvodného platu, v prípade, že sa matka vráti na pracovisko do určitej (kratšej) doby.

 4. Predĺženie nemocenskej dovolenky.

 5. Rôznorodé programy dovolenky a absencie.

 6. Úhrada školného.

 7. Špeciálna dovolenka, napr. v obmedzenom rozsahu je možné čerpať voľno nad rámec zákona na základe individuálnych dohôd.

 8. Týždeň pracovného voľna nad rámec zákonnej dovolenky.

 9. Dovolenka v naliehavých prípadoch – stáli zamestnanci pracujúci vo firme minimálne napr. 1 rok majú možnosť v naliehavom prípade vybrať si až päť dní dovolenky za rok, a to bez predchádzajúceho oznámenia nad rámec ich bežnej dovolenky.

 10. Možnosť neplateného alebo náhradného voľna

 11. Finančné prídavky na starostlivosť o deti.

 12. Finančná a iná podpora pri ošetrovaní chorých detí.

 13. Zaistenie starostlivosti o deti v mimoriadnych situáciách.

 14. Finančná podpora aktivít počas prázdnin, napr. firma prispieva rodičovi na letný tábor.


Čítajte Príklady dobrej praxe

28.02.2013 19:10
Zdroj: www.flexipraca.sk, www.reic.sk
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu