Viete, že...

ŠTATISTIKA - Zamestnanosť mužov a žien na kratší pracovný čas

Slovenská republika už dlhodobo patrí v Európe medzi krajiny s najnižším podielom žien a mužov zamestnaných na kratší pracovný čas. Efekt znevýhodňovania žien v dôsledku nižšieho pracovného úväzku sa na Slovensku neprejavuje tak výrazne ako v iných krajinách (napr. ako vHolandsku s 75,8 % podielom žien pracujúcich na kratší pracovný čas). V krízovom roku 2009 však podiel zamestnaných mužov na kratší pracovných čas zo zamestnaných mužov dosahuje úroveň 3,2 % (medziročné zvýšenie o 1,6 p. b.) a u žien 4,9 % (medziročné zvýšenie o 0,7 p. b.). Zatiaľ čo zvyšovanie podielu žien zamestnaných na kratší pracovný čas zo zamestnaných žien rastie aj počas rokov 2010 a 2011, u mužov sa zastavil. Vroku 2011 dosahuje podiel žien zamestnaných na kratší pracovný čas zo zamestnaných žien úroveň 6,2% a u mužov 3,3% (podľa metodiky VZPS). Navyše 32,5 % žien a 52,6 % mužov zamestnaných na kratší pracovný čas sú podzamestnaní, t. j. chceli by odpracovať viac hodín a sú schopní nastúpiť do nového zamestnania do dvoch týždňov.

(Podzamestnaní - osoby, ktoré v sledovanom týždni pracujú na kratší pracovný čas, chceli by však odpracovať viac hodín ako v súčasnosti a sú schopné nastúpiť do nového zamestnania do dvoch týždňov (Štatistický úrad Slovenskej republiky, metodické vysvetlenie VZPS).)

Pre porovnanie s EU27:

Podiel pracujúcich na kratší pracovný čas v roku 2011 (Eurostat):

Ženy SR           6,2%
Ženy EU27 32,1%

Muži SR     3,3%
Muži EU27   9,0%

Rodové nerovnosti v pracovnom procese, ale i iných oblastiach na Slovensku spôsobuje niekoľko navzájom sa ovplyvňujúcich faktorov. Patria k nim napr. tradičné rozdelenie rodových rolí, nízka znalosť svojich práv a agendy rodovej rovnosti a v neposlednom rade aj nedostatok sluţieb pre zosúladenie rodinného a pracovného života.

Starostlivosť o deti a o iných členov rodiny zabezpečujú v dôsledku pretrvávajúcich rodových stereotypov naďalej prevažne ženy. Len veľmi málo otcov zostáva na rodičovskej dovolenke (ich podiel nikdy neprekročil 2%). Nízky podiel mužov na domácich prácach a absentujúce verejné aj súkromné služby (resp. ich finančná nedostupnosť) mnohým ženám bráni v návrate na trh práce a ženy sú konfrontované s tzv. dvojitým bremenom. Mnohé ženy poskytujú starostlivosť starším členom rodiny bez zodpovedajúceho vybavenia alebo dostupných služieb.

16.05.2013 11:33
Zdroj: https://lt.justice.gov.sk/Attachment/Sprava_kompr.pdf?instEID=53&attEID=45321&docEID=244383&matEID=5148&langEID=1&tStamp=20120522142002037
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu