Viete, že...

Na čiastočný úväzok pracuje na Slovensku najmenej ľudí z takmer celej EÚ.

Čiastočný úväzok je podľa Inštitútu zamestnanosti vhodnou formou udržania si pracovných návykov, či vôbec opätovného zapojenia nezamestnaných do pracovného procesu. Využívanie takéhoto pracovného pomeru môže tiež výrazne znížiť nezamestnanosť, ako aj zvýšiť čísla zamestnanosti.

Širšiemu využívaniu skrátených pracovných úväzkov bránia z pohľadu Inštitútu zamestnanosti hlavne prekážky a stereotypy vo sfére verejnej i súkromnej. Zamestnávatelia uprednostňujú tradičný priebeh a organizáciu práce - spravidla hodnotia lepšie tých zamestnancov, ktorí pracujú obvyklých osem hodín, ako tých, ktorí sú aj za kratší čas schopní dosiahnuť rovnaké alebo porovnateľné (a často i lepšie) pracovné výsledky.

Práca na čiastočný úväzok je pritom vhodná pre viaceré znevýhodnené skupiny na trhu práce. Môže byť vhodná najmä pre ženy, matky malých detí. Táto forma zamestnania, môže byť pre nich šancou na udržanie pracovných návykov a zručností. Medzi typických zamestnancov na čiastočný úväzok patria napríklad aj zdravotne postihnutí, ktorí nie sú schopní pracovať na plný úväzok, mnoho z nich však nepracuje vôbec.

Podiel zdravotne postihnutých obyvateľov pritom predstavuje na celkovom počte obyvateľov 5%, zo všetkých zamestnaných je zdravotne postihnutých len 0,6%, a zo všetkých nezamestnaných je zdravotne postihnutých 2,8%. Na druhej strane až 20% pracujúcich na skrátený pracovný čas sú zdravotne postihnutí.

Túto formu často využívajú aj mladí ľudia, ktorí kombinujú prácu so štúdiom a tiež starší, ktorí plánujú odchod do starobného dôchodku. Skrátený pracovný čas vyhovuje aj osobám, ktoré spájajú prácu so starostlivosťou o deti alebo o príbuzných, ktorí sú z rozličných dôvodov odkázaní na túto opateru. Teoreticky je možná i kombinácia dvoch čiastkových úväzkov, avšak vzhľadom na legislatívne opatrenia takáto možnosť sa prakticky nevyužíva.

Práca na čiastočný úväzok ako jedna z foriem flexibilných pracovných pomerov by sa mala na Slovensku využívať častejšie. Podľa Inštitútu zamestnanosti zamestnávatelia sa pravdepodobne čoskoro začnú prispôsobovať situácii na trhu práce, kde pozorujeme čoraz častejšie nedostatok pracovníkov a začnú častejšie využívať aj pracovný pomer na skrátený pracovný čas. Takisto zamestnanci, najmä znevýhodnené skupiny budú takúto formu uprednostňovať pred možnosťou, že zostanú bez práce úplne.

Publikované 2008-07-24

Inštitút zamestnanosti | 27.01.2012 11:02
Zdroj: http://www.iz.sk/sk/stanoviska/uvazok-polovicny-slovensko-najmenej-eu
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu