Viete, že...

Čo obsahuje podnikateľský plán?

O tom, ako sa podnikateľský zámer pripravuje a čo má obsahovať, sa už veľa popísalo. I o tom aký, je dôležitý a potrebný. Čo sa však píše medzi riadkami už menej. V nasledujúcom texte vám predstavíme informácie, ktoré treba mať pri jeho príprave na pamäti.

Nižšie nasleduje podrobnejší zoznam informácií, ktoré hľadá investor alebo banka vo vašom podnikateľskom zámere. Mnohé z týchto informácií sú dôležité taktiež i v procese due diligence, prípravy informačného memoranda alebo určovania hodnoty spoločnosti. 

Zoznam nie je vyčerpávajúci, niektoré položky sa prelínajú, nie všetko je vhodné použiť vo vašom prípade. Závisí od druhu podnikania a typu spoločnosti, čo všetko bude obsahom výsledného dokumentu a v akej štruktúre. 

Prv než sa pustíte do prípravy podnikateľského plánu, potrebujete si pripraviť vstupné informácie. Pomôcť vám môže i táto šablóna.

Informácie o chybách, akých sa podnikatelia pri príprave podnikateľských plánov dopúšťajú nájdete tu.

1. Manažérske zhrnutie (Executive summary)

Cieľ podnikateľského plánu a stručný prehľad o spoločnosti. Požadované finančné zdroje.
 • Cieľ predkladaného dokumentu - podnikateľského plánu.

 • Stručný popis spoločnosti.

 • Stručný popis podnikateľskej činnosti. Čo bude spoločnosť vyrábať / poskytovať.

 • Ako sa produkt/služba líši od konkurencie a akú potrebu uspokojujú.

 • Ako firma uspeje v budúcom konkurenčnom prostredí. Aké sú piliere vášho úspechu.

 • Popis manažérskeho tímu, relevantných   skúseností a špecifických znalostí/zručností.

 • Zhrnutie kľúčových finančných projekcií na 3 - 5 rokov (tržby, EBITDA, čistý zisk)

 • Prehľad a štruktúra potrebného objemu kapitálu a jeho použitie (investícia).


2. Od histórie po súčasnosť - o spoločnosti

Táto sekcia by mala informovať potenciálnych investorov o minulosti/histórii spoločnosti s nadväznosťou na budúcnosť. Ak má podnikanie krátku históriu, treba popísať manažérsky tím a ich relevantné skúsenosti.
 • Táto sekcia by mala informovať potenciálnych investorov o minulosti/histórii spoločnosti s nadväznosťou na budúcnosť.

 • Kedy, ako a prečo podnikanie vzniklo

 • Motivácia zakladateľov

 • Ako sa vyvíjalo podnikanie po súčasnosť – hlavné míľniky

 • Produkty/služby, ktoré spoločnosť vytvorila / predávala na trhu, s akým výsledkom

 • Súčasný stav produktov/služieb


3. Produkt / Služba (ČO)

 • Podrobný opis predávaných hlavných produktov a služieb

 • Ako produkt / služba uspokojuje potreby zákazníkov 

 • Výhody produktu/služby (napr. jedinečné črty - unique selling point, cena, kvalita, dostupnosť v porovnaní s konkurenciou, nevýhody)

 • Súčasný stav produktu/služby (napr. vývoj, prieskum trhu, predaj, začiatok predaja, prototyp)

 • Podiel na celkových tržbách

 • Predpokladaná životnosť produktu/služby  (napr. treba opakovať nákup – chlieb, predplatné časopisu na rok, mesačný paušál telekom služby, dovolenka - nepravidelne)

 • Plánujete nové produkty

 • Súlad produktov/služby so stanovenými, regulovanými štandardami na trhu

 
 • Plán predaja (počet výrobkov x cena):

 • Za akú cenu ponúkate/plánujete ponúkať vaše produkty/služby? Ako ste cenu určili a čo zahŕňa ?

 • Súčasné a potenciálne objednávky

 • Typické veľkosti objednávok. Minimálne množstvo pre objednávku

 • Splatnosť pohľadávok


4. Zákazník (KOMU)

 • Kto sú zákazníci? Jednotlivci, spoločnosti. Ich veľkosť, kúpna sila, vek, pohlavie, … Jasne ich definujte a na nich potom zacieľte niežšie uvedenú marketingovú stratégiu. Uistite sa, že tam je potenciál a že títo zákzaníci potrebujú váš výrobok alebo službu.

 • Kde sú?

 • Vzory správania zákazníkov: Prečo, kedy, akou formou kupujú vaše produkty/služby?

 • Čo ovplyvňuje nákupné návyky/rozhodovanie vašich zákazníkov? 

 • Hlavní odberatelia a ich podiel na celkových tržbách?

 • Máte stálych zákazníkov alebo rozrobené nové zákazky?

 • V prípade nových produktov/služieb - overenie v praxi: Ako ste zisťovali záujem o produkty/služby? Koľko už máte zákazníkov? Aká je ich spätná väzba? Výsledky prieskumu?


5. Trh (KDE)

 • Popis trhu. Územie.

 • Trendy na trhu

 • Veľkosť trhu. Kvantifikácia trhu, na ktorom pôsobíte. Relevantné štatistiky o trhu.

 • Rast – minulosť a perspektívy

 • Trhový potenciál vašej spoločnosti. Súčasný/predpokladaný podiel produktu/služby na trhu.

 • Medzera na trhu

 • Situácia v nadväzujúcich odvetviach 

 • Právne predpisy vzťahujúce sa na podnikanie v danom odvetví


6. Konkurencia

 • Hráči na trhu.

 • Aká je priama a nepriama konkurencia. Potenciálna konkurencia.

 • Aké sú alternatívy vášho produktu/služby? Substitučné produkty.

 • Silné a slabé stránky konkurencie

 • Ako budete s konkurenciou súťažiť ? Čím bude výrobok/služba výnimočný/á ?

 • Aké sú bariéry vstupu na trh ? Ako ľahko / ťažko vás niekto nový na trhu môže ohroziť ?


​7. Marketing (AKO)

 • Marketingová stratégia a ciele?

 • Ako by ste kvantifikovli váš súčasný a potenciálny podiel na trhu?

 • Ako sa zákazníci o vašich produktoch/službách dozvedajú?

 • Ako sa k plánovanému podielu na trhu dopracujete, resp. ako dosiahnete plánovaný predaj?

 • Ako zákazníci realizujú nákupy?

 • Cenová politika - "P-price"

 • Distribúcia produktov/služieb - "P-placement"

 • Podpora predaja a marketingové kanály - "P-promotion"

 • Marketingový rozpočet


8. Technológia, duševné vlastníctvo a výskum a vývoj

 • Popis jedinečnosti základu technológie a stručné technické zhrnutie hlavných prínosov

 • Právna ochrana (napr. patenty, autorské práva, atď.), náklady na ochranu produktu

 • Závislosť produktu / služby od možných technologických zmien. 

 • Výskum a vývoj, projekty, predpokladané rozpočty, hlavné míľniky, riziká. 

 • Technické partnerstvá (univerzity firmy, sponzori, atď.)


9. Výrobný proces /  Spôsob poskytovania služby (AKO)

 • Umiestnenie výroby, popis pozemku a budovy

 • Výrobná technológia, vrátane výrobcu, roku výroby, roku nadobudnutia, momentálneho stavu prípadne potreby rekonštrukcie alebo náhrady 

 • Opis celého výrobného procesu krok po kroku, vrátane jeho dĺžky a kapacity výrobnej linky. Využitie kapacity.

 • Dodávatelia (percentuálny podiel na celkových dodávkach) a náhradní dodávatelia. Majú monopolné postavenie

 • Čas potrebný na výrobu určitého množstva

 • Minimálne zásoby surovín na kontinuálny priebeh výroby

 • Dostupnosť požadovanej pracovnej sily

 • Priemyselné normy, ktoré musíte dodržiavať

 • Povolenia a licencie, ktoré potrebujete pre výrobu, distribúciu a predaj výrobkov

 • Odpad alebo vedľajšie produkty, spôsob ich využitia, resp. likvidácie

 • Výhody výrobnej metódy v porovnaní s konkurenciou


10. Investície a financovanie (KOĽKO)

 • Koľko ste už investovali do “projektu” a z akých zdrojov?

 • Do čoho ste ich investovali?

 • Investičný plán a formy jeho financovania (úver, EU fondy, peňažný vklad, nepeňažný vklad, úspory, zisk)

 • Aký prínos bude mať táto investícia (napr. nižšie náklady, rast výroby a predaja, väčšie priestory, vyššia kvalita)?


11. Vlastníci, manažment a zamestnanci (KTO)

 • Vlastnícka štruktúra, forma spoločnosti

 • Popis zakladateľov spoločnosti (ich odborné, praktické skúsenosti a úlohy v spoločnosti)

 • Zhrnutie o kľúčových manažéroch musí informovať: ich predchádzajúce skúsenosti, súčasné úlohy, kvality tímu, medzery, vek, kvalifikácia, životopisy

 • Organizačná štruktúra (do príloh) – popis dnes a o 5 rokov, vrátane počtov zamestnancov v jednotlivých oddeleniach

 • Potreba ďalších manažérov alebo kľúčových pracovníkov

 • Voľné pracovné pozície, slabé miesta
 (ako ich riešiť) 

 • Systém vzdelávania

 • Mzdové / Osobné náklady, mzdy jednotlivých pracovníkov a ich počet


12. Finančné informácie a Finančný plán

 • Účtovné výkazy za posledné 3 roky: výkazy ziskov a strát, cash flow a súvahy

 • Finančná analýza historických finančných údajov a budúcich predpokladov

 • Projekcie: výkazy ziskov a strát, cash flow a súvahy

 • Plán predaja / tržieb

 • Plán nákladov, kalkulácie produktov

 • Plán investícií, vrátane využitia získaných finančných zdrojov

 • Bod zlomu = celkové fixné náklady na jednotku / (predajná cena - variabilné náklady na jednotku)

 • Kalkukácie výrobkov


13. Rizikové faktory a ich možné zmiernenie alebo eliminácia

 • SWOT

 • Riziká a možnosti ich eliminácie. Máte konkrétne skúsenosti s riešenm problémových situácií?

 • Zohľadnenie rizík vo finančných projekciách prostredníctvom analýzy citlivosti a vplyvov na výsledky


14. Prílohy

 • Akčný plán v krokoch, čím bližšie k súčasnosti, tým podrobnejšie

 • Organizačná štruktúra

 • Životopisy kľúčových manažérov

 • Prieskum trhu, Štatistiky

 • Predpovede vývoja trhu

 • Architektonický návrh

 • Obrázky (výrobky, prevádzka, ...)

 • Detaily o patentoch

 • Auditované účtovné závierky (ak je povinnosť auditu)

 • Finančné projekcie - výkazy ziskov a strát, cash flow a súvahy na 5 rokov


Vlasta Kostercová | 01.02.2017 15:43
Zdroj: www.podnikatelskyplan.sk
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu