Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky portálu Flexipraca.sk pri poskytovaní služieb

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Občianske združenie Rodina a práca v harmónii, o.z. so sídlom Laténska 13, 851 10 Bratislava, IČO 42258006 (ďalej len „Prevádzkovateľ „) je prevádzkovateľom internetového pracovného portálu www.flexipraca.sk (ďalej len „Portál“).


1.2. Portál Flexipraca.sk si kladie za cieľ podporovať pracovnú flexibilitu ako prostriedok na zladenie osobného a pracovného života a zároveň podporovať informovanosť a budovanie povedomia o flexibilnom pracovnom trhu prostredníctvom analýz, štatistík a odborných názorov, poskytovaním právneho , pracovného  a podnikateľského poradenstva, sprostredkovaním skúseností v tejto oblasti.

1.3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťah medzi Prevádzkovateľom a tretími osobami, ktorým Prevádzkovateľ  poskytuje služby. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmlúv uzatvorených medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom a v aktuálnom znení sú zverejnené na Portále.

1.4. VOP sú záväzné pre všetkých Používateľov Portálu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

II. Definícia pojmov


Aktivácia Služby je moment, od ktorého môže Objednávateľ začať využívať objednanú Službu poskytovanú Prevádzkovateľom za podmienok a v rozsahu dohodnutom v Zmluve/Objednávke a VOP. O tomto momente je Objednávateľ písomne informovaný e-mailom zaslaným od Prevádzkovateľa.

Cenník je cenník Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom, tvorí neoddeliteľnú časť VOP a Zmluvy, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak.

Databáza je databáza životopisov Uchádzačov o zamestnanie zaregistrovaných na Portále.

Objednávka je písomná objednávka Služieb, zadaná prostredníctvom Portálu a akceptovaná Prevádzkovateľom, ktorá má formu a obsahové náležitosti stanovené Prevádzkovateľom. Po jej akceptácii Prevádzkovateľom, Objednávka sa stáva záväznou.  Objednávka musí obsahovať: obchodné meno Objednávateľa pri právnických osobách aj právnu formu; poštovnú adresu sídla Objednávateľa (ulica, číslo, poštovné smerovacie číslo, mesto alebo obec) a kontaktné údaje; fakturačnú adresu; IČO a DIČ; meno a priezvisko kontaktnej osoby; druh objednanej služby.

Objednávateľ alebo Registrovaný zamestnávateľ je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala aspoň jednu zo služieb uvedených v Cenníku.

Používateľ je každá fyzická a právnická osoba, ktorá vstúpi na stránky Portálu .

Pracovná ponuka je ponuka Objednávateľa na prácu/pracovnú pozíciu zverejnená na Portále.

Registrovaný uchádzač  je Uchádzač, ktorý sa registroval na Portále a jeho Životopis je prístupný Registrovaným zamestnávateľom v Databáze.

Služby sú služby poskytované Prevádzkovateľom na Portále, ktorých špecifikácia závisí od aktuálnej ponuky uvedenej v Cenníku Prevádzkovateľa.

Účet je súbor informácií, ktoré súvisia s konkrétnym Používateľom, ktoré zadal Používateľ pri registrácii alebo inak počas používania Prevádzkovateľovi sprístupnil.

Uchádzač je fyzická osoba, ktorá hľadá prácu s využitím Služieb Prevádzkovateľa.

Zmluva je ústna alebo písomná zmluva uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom, na základe ktorej Prevádzkovateľ poskytuje Objednávateľovi Služby v súlade s akceptovanou Objednávkou a VOP. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú VOP a Objednávka, ak Zmluva neurčuje inak. Písomná forma na uzavretie Zmluvy sa vyžaduje iba v prípade, ak aspoň jedna strana pri rokovaní o uzatvorení zmluvy prejaví vôľu, aby sa zmluva uzavrela písomne. 

Platnosť a účinnosť Zmluvy je deň doručenia akceptácie Objednávky Objednávateľovi, ak si zmluvné strany nedohodli v Objednávke/Zmluve inak. Zmluvné strany sú Prevádzkovateľ a Objednávateľ.

Životopis je zhrnutie údajov o registrovanom uchádzačovi o prácu, ktoré vyplnil na Portále.

III. Služby pre Uchádzačov a Registrovaných uchádzačov

3.1. Medzi Služby pre Uchádzačov  patrí najmä ponuka pracovných miest flexibilných pracovných úväzkov zo všetkých regiónov Slovenska vo forme filtrovateľnej databázy, ďalej informácie, tipy a rady na uplatnenie na trhu práce, články a rozhovory súvisiace s flexibilitou pracovného trhu a harmonizáciou pracovného a rodinného života.


3.2. Uchádzači majú možnosť stať sa Registrovaným  uchádzačom a/alebo zaregistrovať sa do Databázy Pri registrácii je Uchádzač povinný zadať svoje meno, priezvisko, e-mail a heslo, pod ktorými bude registrovaný Prevádzkovateľom.  Na základe týchto údajov bude môcť pristupovať k svojmu Účtu, meniť svoje nastavenia a/alebo zrušiť svoju registráciu na Portále zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi. Registrovaní uchádzači môžu využívať rovnaké Služby ako Uchádzači a naviac majú možnosť si vytvoriť vlastný štrukturovaný Životopis, ktorý obsahuje osobné a kontaktné údaje, údaje o dosiahnutom vzdelaní a pracovných skúsenostiach a ďalších položkách súvisiacich s hľadanou pracovnou pozíciou, a zároveň môžu dostávať od Prevádzkovateľa notifikačné emailové správy o aktuálnych pracovných pozíciach. Zverejnením Životopisu v Databáze sa Životopis stáva prístupný Registrovaným zamestnávateľom. 

3.3. Registrovaním sa na Portále Registrovaný uchádzač udeľuje súhlas s uchovávaním a spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. 


3.4. Služby poskytované Prevádzkovateľom pre Uchádzačov a Registrovaných uchádzačov sú bezplatné.


3.5.   Akýkoľvek druh poradenstva umiestnený na Portále má len informatívny charakter, všetky informácie poskytnuté Prevádzkovateľom sú nezáväzné  a nezakladajú zodpovednosť Prevádzkovateľa za úplnosť, vhodnosť a správnosť poskytnutých informácií.

3.6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu Registrovaného uchádzača a zmazať Účet a všetky používateľské  aktivity po významnej dobe neaktivity Registrovaného uchádzača, za ktorú sa považuje 1 rok alebo aj v prípade, že Životopis obsahuje podľa názoru Prevádzkovateľa nezmyselné, nereálne údaje alebo údaje nesúvisiace s hľadaním práce o čom vopred informuje Registrovaného uchádzača.

3.7. V prípade, že Registrovaný uchádzač si svoj Účet zruší alebo mu bude zrušený, všetky informácie o Účte bude označené ako vymazané a môžu byť zo systému Portálu vymazané. Informácie však môžu byť aj naďalej dostupné po určitú dobu kvôli oneskoreniu v šírení tohto výmazu. Objednávatelia sú oprávnení ponechať si uložené kópie Životopisov Registrovaných uchádzačov, s čím Registrovaný uchádzač udeľuje súhlas registrovaním sa na Portále.

IV. Služby pre Objednávateľov

4.1. Prevádzkovateľ poskytuje pre Objednávateľov nasledovné Služby:

4.1.1. Zverejňovanie Pracovných ponúk na Portále

4.1.2. Prístup do Databázy Životopisov na Portále

4.1.3. Zverejnenie online alebo virtuálnej vizitky

4.1.4. Vypracovanie podnikateľského plánu

4.2. Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje registrácia  Objednávateľa na Portále prostredníctvom vyplnenia registračného formulára, ak nie je pri konkrétnej Službe uvedené inak. Objednávateľ môže zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť registráciu.

4.3. Jednotlivé Služby Prevádzkovateľa sa objednávajú na základe písomnej Objednávky cez vyplnenie príslušného formulára na Portále. Objednávka je platná až po jej akceptácii Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je oprávnený si telefonicky alebo e-mailom u Objednávateľa potvrdiť údaje uvedené na Objednávke  a v prípade pochybností  požadovať doplňujúce údaje a ďalšie kontaktné údaje (najmä telefonický kontakt na štatutárneho alebo iného oprávneného zástupca Objednávateľa)

4.4. Objednávateľ vyplnením a zaslaním Objednávky súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov Prevádzkovateľom, pokiaľ si to vyžaduje charakter Služby, ktorú si Objednávateľ objednal, pričom Prevádzkovateľ sa zaväzuje postupovať v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov..
4.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Pracovnú ponuku tak, aby bol/a v súlade s bežne používanými postupmi pri vypĺňaní formulárov.

4.6. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť registráciu, pozastaviť poskytovanie služieb Objednávateľovi alebo nezverejniť pracovnú ponuku, pokiaľ Objednávateľ závažným spôsobom porušuje VOP, hlavne ak Objednávateľ:


4.6.1. Zverejňuje alebo sa chystá zverejniť informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi.


4.6.2. Zverejňuje alebo sa chystá zverejniť informácie, ktoré môžu poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných fyzických alebo právnických osôb.

4.6.3. Zverejňuje alebo sa chystá zverejniť Pracovné ponuky s ponukou práce akéhokoľvek erotického či podvodného charakteru, ponuky podomového predaja alebo nie úplne transparentné ponuky zamestnania, v ktorých nie je jasne definovaný presný popis pracovnej pozície alebo činnosti.

4.6.4. Zverejňuje alebo sa chystá zverejniť Pracovné ponuky, v ktorých Objednávateľ  podmieňuje sprostredkovanie práce platbou manipulačného alebo iného poplatku.

4.6.5. Zverejňuje alebo sa chystá zverejniť neúplné, zavádzajúce alebo nepravdivé údaje, predovšetkým tie, ktoré sú uvedené v Pracovnej ponuke.

4.6.6. Koná v rozpore s VOP a/alebo s dobrými mravmi, a predovšetkým ak na základe negatívnych ohlasov zo strany Používateľov Portálu môže byť poškodené dobré meno Prevádzkovateľa a ohrozená úroveň kvality Portálu.

4.6.7. Údaje získané sprístupnením Databázy Životopisov nevyužíva výlučne na vyhľadanie vhodných Uchádzačov o prácu na voľné pracovné miesto pre svoju osobu alebo využíva v rozpore s odsekom 7.8. 

4.6.8. Zverejňuje alebo sa chystá zverejniť viac pracovných ponúk reťazovito viac ako 2 krát v priebehu 3 mesiacov alebo viac ako 1 krát v priehehu 1 mesiaca. (Zadávanie pracovných ponúk je možné aj priamo bez registrácie prostredníctvom formulára, najviac však 1 pracovná ponuka za 1 mesiac alebo 2 pracovné ponuky za 3 mesiace. Inak je potrebné objednať si balík služieb (resp. pracovných ponúk) cez registráciu spoločnosti.)

4.6.9. Zverejňuje alebo sa chystá zverejniť pracovnú ponuku, ktorá obsahuje viac ako jednu pracovnú pozíciu v rámci jednej pracovnej inzercie.

4.7 Po potvrdení Objednávky bude Objednávateľovi  e-mailom zaslaná zálohová faktúra za objednané Služby, v ktorej bude uvedený deň jej splatnosti. Po úhrade zálohovej faktúry Objednávateľom  dôjde k Aktivácii  objednanej Služby najneskôr v pracovný deň nasledujúci po Aktivácii Služby. O Aktivácii Služby bude Objednávateľ informovaný e-mailom. Dňom splnenia peňažného záväzku, teda dňom úhrady zálohovej faktúry, je deň pripísania príslušnej fakturovanej čiastky v prospech bankového účtu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vystaví Objednávateľovi k zálohovej faktúre daňový doklad v lehote v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

4.8 Pracovná ponuka sa zobrazí v databáze Pracovných ponúk v deň Aktivácie objednanej Služby, t.j. najneskôr nasledujúci pracovný deň po úhrade príslušnej zálohovej faktúry.


V. Trvanie Zmluvy, cena Služieb a platobné podmienky

5.1. Zmluvný vzťah sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej Služby uvedenej v platnom Cenníku zverejnenom na Portále s účinnosťou odo dňa splnenia peňažného záväzku.

5.2. Zmluvou sa rozumie Objednávka Služby, ktorá je odsúhlasená zmluvnými stranami prostredníctvom Portálu.

5.3. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvu je možné ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti:

5.3.1. písomnou dohodou oboch Zmluvných strán, alebo

5.3.2. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu s mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení písomnej výpovede, alebo

5.3.3. odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, ak druhá Zmluvná strana poruší svoje povinnosti podľa Zmluvy podstatným spôsobom.

5.4. Ak Objednávateľ zruší už zverejnenú Pracovnú ponuku alebo Flexiprofil  z akéhokoľvek dôvodu, Prevádzkovateľ je oprávnený takúto Pracovnú ponuku alebo takýto Flexiprofil už nezverejňovať, nárok na vrátenie dohodnutej ceny ani jej pomernej časti  nevzniká.

5.5. Ak Zmluva zanikne odstúpením Prevádzkovateľa od Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti Objednávateľa podstatným spôsobom, Objednávateľovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny ani jej pomernej časti.

5.6. Objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom najmä ak: 

5.6.1. Objednávateľ koná v rozpore s dobrými mravmi a ak jeho konanie je spôsobilé poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa,

5.6.2. Objednávateľ využíva Portál na hromadné rozposielanie nevyžiadaných elektronických správ,

5.6.3. Objednávateľ prostredníctvom svojej registrácie umožňuje využívať služby akejkoľvek inej osobe z dôvodu využívania údajov o Registrovaných uchádzačoch.

5.7. Prevádzkovateľ pri porušení Zmluvy podstatným spôsobom podľa tohto bodu VOP, okamžite pozastaví poskytovanie Služieb Objednávateľovi a je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

5.8. Objednávateľ je oprávnený zmeniť Objednávku so súhlasom a na základe vzájomnej dohody s Prevádzkovateľom.

5.9. Sadzba ceny za objednané Služby je daná podľa Cenníka platného v deň objednania Služieb. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmien Cenníka.

5.10. Všetky ceny uvedené v Cenníku nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty. Prevádzkovateľ nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

5.11. Cenu za Služby je Objednávateľ povinný uhradiť Prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet uvedený v zálohovej faktúre riadne a včas. Faktúra (daňový doklad) bude vystavená spravidla  za celé obdobie, na ktoré si Objednávateľ  objednal Služby. Doba splatnosti zálohových faktúr je 14 (slovom: štrnásť) dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry.

5.12. V prípade omeškania s úhradou fakturovanej čiastky, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania až do výšky 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

VI. Reklamačný poriadok

6.1. Objednávateľ má právo reklamovať vadu Služby, ktorá sa vyskytla na strane Prevádzkovateľa. Objednávateľ  je oprávnený  v rámci reklamačného postupu požadovať nápravu vady, ktorá sa pri poskytovaní Služby vyskytla.

6.2. Doba pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, kedy Objednávateľ chybu zistil, alebo mohol zistiť.

6.3. Objednávateľ je oprávnený reklamovať vadu Služby u Prevádzkovateľa  písomne (e-mailom na adresu: flexipraca@flexipraca.sk), pričom reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 7 dní odo dňa jej prevzatia.

6.4. Vadou Služieb na strane Prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť  Služieb, uvedených v Objednávke, teda nezverejnenie Pracovných ponúk/Flexi profilu, a to po dobu dlhšiu než 8 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prerušenie poskytovania Služieb v prípade vyššej moci, v prípade poruchy na zariadení dodávateľov energií a služieb (el. energia, telekomunikačné spojenie, webhosting, atď.) alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá. Náprava vady sa uskutoční formou ponuky náhradných Služieb.

6.5. Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky Prevádzkovateľa voči Objednávateľovi, je Objednávateľ  povinný uplatniť písomne u Prevádzkovateľa, a to do 7 dní odo dňa, keď mu faktúra bola doručená.

VII. Práva a povinnosti Zmluvných strán/Používateľov

7.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby v najvyššej možnej kvalite.

7.2. Objednávateľ, resp.  Používateľ zodpovedá v plnom rozsahu za obsah uverejnených Pracovných ponúk alebo iných oznámení na Portále.

7.3. Ak Pracovná ponuka alebo iné oznámenie Používateľa uverejnené na Portále obsahuje akýkoľvek výsledok duševnej tvorivej činnosti, najmä grafické znázornenie, logo, alebo fotografiu, Objednávateľ je povinný vyporiadať právne vzťahy s autorom takého diela. Zodpovednosť za akékoľvek porušenie autorských, alebo iných práv duševného vlastníctva je v tomto prípade v plnom rozsahu na Objednávateľovi, resp. Používateľovi, ktorý také dielo na Portál umiestnil. Objednávateľ, resp. Používateľ sa zaväzuje akékoľvek nároky vznesené voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia  práv tretích osôb uvedených v tomto odseku  uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť. Porušenie tohto ustanovenia VOP sa považuje za porušenie Zmluvy podstatným spôsobom.

7.4. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť rozsah a špecifikáciu poskytovaných Služieb podľa vlastného uváženia.

7.5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Prevádzkovateľovi za objednané a poskytnuté Služby cenu uvedenú v Zmluve a/alebo Objednávke a/alebo Cenníku na základe zálohovej faktúry vystavenej Prevádzkovateľom.

7.6. Objednávateľ, aj  Registrovaný uchádzač je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť  za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

7.7. Každého Objednávateľa a Registrovaného uchádzača je možné hodnotiť, čo Objednávateľ a Registrovaný uchádzač berie na vedomie. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody vzniknuté akýmkoľvek hodnotením.

7.8. Objednávateľ sa zaväzuje používať Databázu v súlade s platnými zákonmi na ochranu osobných údajov a súhlasí s tým, že nebude zverejňovať žiadne údaje z Databázy žiadnej tretej strane pokiaľ nepoužíva Životopis výhradne na účely zamestnávania. Objednávateľ je oprávnený údaje získané sprístupnením Databázy životopisov použiť výhradne k vyhľadaniu vhodných Uchádzačov o prácu k obsadeniu voľného pracovného miesta. Objednávateľ je povinný chrániť údaje získané sprístupnením databázy životopisov pred akýmkoľvek zneužitím a nesmie ich použiť pre seba alebo pre niekoho iného na akékoľvek iné účely, predovšetkým je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti je Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedný za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti a súhlasí s tým, že pokiaľ budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku, vznesené akékoľvek nároky, zaväzuje sa Objednávateľ tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v  plnom rozsahu odškodniť.

7.9. Práva a povinnosti vyplývajúce z VOP trvajú počas celej doby používania Portálu, práva a povinnosti vyplývajúce z VOP dočasným nepoužívaním Portálu nezanikajú. Práva a povinnosti vyplývajúce z VOP zanikajú zrušením Účtu, to sa však netýka práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať aj naďalej, to platí aj v prípade písomného odstúpenia od VOP.

7.10. Používateľ si je vedomý, že  Portál možno považovať za dielo v zmysle autorského zákona, preto bez súhlasu autora (Prevádzkovateľa) nie je možné Portál ako celok, ani ako časť používať žiadnym iným spôsobom, ktorý nevyplýva z VOP.

VIII. Obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa

8.1. Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že nezodpovedá za:

8.1.1. akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené poskytnutím údajov z Databázy Životopisov svojim Objednávateľom a/alebo priame či nepriame škody spôsobené zverejnením Pracovných ponúk a/alebo Flexiprofilu  na Portále,

8.1.2. obsah,  úplnosť a správnosť Pracovných ponúk, Životopisov, Flexiprofilu a ani iných oznámení, či informácií uverejnených na Portále Používateľmi a neposkytuje žiadnu záruku pri používaní takýchto informácií na daný účel,

8.1.3. nezodpovedá za možnú škodu vzniknutú Používateľom  používaním Portálu, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát

8.2. Nájdenie pracovnej pozície a ani trvanie pracovného alebo obdobného pomeru vyhovujúceho požiadavkám Uchádzača, ani nájdenie vhodného kandidáta na pracovnú pozíciu ponúkanú Objednávateľom, ako ani  zotrvanie kandidáta v pracovnom pomere s Objednávateľom Prevádzkovateľ negarantuje.

IX. Autorské práva k Portálu a ďalšie používanie obsahu Portálu

9.1. Prevádzkovateľ oprávňuje Používateľa používať a šíriť (napr. stiahnuť) dokumenty z Portálu len za predpokladu, že:
• bol Používateľovi udelený súhlas od Prevádzkovateľa
• to nie je v rozpore s týmito VOP a
• pri použití dokumentov bude vždy vhodným spôsobom uvedený ich zdroj, najmä celý názov flexipraca.sk a dátum ich získania.

9.2.  Použitie stiahnutých dokumentov z Portálu je možné výhradne len pre informatívne, osobné účely a účely neobchodného charakteru. Použité dokumenty nebudú predmetom kopírovania a nebudú ani verejne vystavené v žiadnom počítači, a ani vysielané v žiadnom type média a ani inak sprístupňované verejnosti. Dokumenty nebudú žiadnym spôsobom upravované, príp. akoukoľvek formou Používateľom používané pre verejné alebo obchodné účely.

9.3. Bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané:
• trvalé alebo dočasné prenesenie celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na iný nosič akýmkoľvek prostriedkom alebo spôsobom; to sa však netýka bežného používania Portálu prostredníctvom webového prehliadača,
• uviesť celý obsah databázy alebo jej podstatnej časti na verejnosti akýmkoľvek rozširovaním, on-line prepojením alebo iným spôsobom prenosu.

X. Ochrana osobných údajov

10.1. Pri správe, spracovaní, uchovávaní a evidencii osobných údajov sa Prevádzkovateľ riadi zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

10.2. Poskytnutie osobných údajov Používateľa alebo zmluvnej strany je vždy dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia.

10.3. Tieto údaje môžu byť u nás spravované a evidované na základe právneho dôvodu (zmluvný vzťah, fakturačné údaje a pod.) a/alebo na základe vami udeleného súhlasu, a to na účely ako je posielanie informácií o aktuálnych pracovných ponukách a novinkách a podujatiach v oblasti flexibilných foriem práce a podnikania (emailom) a spravovanie spoločnej komunikácie.

10.4. Tento súhlas je kedykoľvek odvolateľný́; žiadosť o odvolanie pošlite na e-mailovú adresu flexipraca@flexipraca.sk. 

10.5. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Používateľa alebo zmluvnej strany.


10.6. Registrovaný uchádzač vyhlasuje, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné. 


XI. Riešenie sporov

11.1. Používateľ aj Prevádzkovateľ  súhlasia, aby sa všetky spory riešili prednostne mimosúdne, pričom sa zaväzujú o akomkoľvek porušení VOP navzájom sa informovať bez zbytočného odkladu.

11.2. V prípade, že sa Zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom riešenia na miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

11.3. V prípade, že sa v právnom vzťahu vyskytne medzinárodný prvok, Používateľ aj Prevádzkovateľ sa dohodli, že VOP a práva a povinnosti z nich vyplývajúce, alebo jej týkajúce, sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky, ktorý si na tento účel zhodne zvolili. Zmluvné strany sa dohodli, že výlučnú právomoc na riešenie sporov, ktoré vznikli alebo vzniknú v súvislosti so Zmluvou budú mať súdy Slovenskej republiky.

11.4. V prípade potreby doručovania oznámení a iných písomných dokumentov, vrátane písomných právnych úkonov, vykonaných podľa Zmluvy alebo príslušných právnych predpisov, tieto sa budú doručovať druhej strane kuriérskou službou alebo poštou na adresu uvedenú v Objednávke, prípadne na poslednú známu adresu. Zásielka sa považuje za doručenú  aj v prípade odmietnutia prevziať zásielku, a to dňom jej odmietnutia, poprípade dňom vrátenia zásielky jej odosielateľovi, ak sa vráti odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu ako nedoručená.

XII. Ostatné ustanovenia

12.1 Používateľ berie na vedomie, že na Portále sa môžu nachádzať rôzne odkazy (napr. bannery) reklamného charakteru, preto ich nepovažuje za nevyžiadanú reklamu.

12.2 Používaním určitých konkrétnych informácii na Portále môže Používateľ vyjadriť súhlas so zasielaním nevyžiadanej pošty, ktorá sa týka týchto informácií; takéto používanie sa v tomto prípade považuje za žiadosť o zasielanie nevyžiadanej pošty v zmysle zákona o reklame.

XIII. Spoločné a záverečné ustanovenia

13.1 Tieto VOP sa považujú za úplnú a jedinú dohodu medzi Používateľom a Prevádzkovateľom týkajúcu sa Portálu, pričom nahrádzajú akékoľvek iné predchádzajúce dohody.

13.2 V prípade, ak na Portál pri ktorejkoľvek funkcii, či Službe, uvedie Prevádzkovateľ osobitný pokyn,  či pravidlo používania konkrétnej funkcie či Služby, toto pravidlo má prednosť pred VOP.

13.3 Používateľ nesmie previesť práva a povinnosti vyplývajúce z VOP bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa na tretiu osobu, to však neplatí ak dôjde k prechodu alebo prevodu všetkých práv a povinností Používateľa alebo Prevádzkovateľa na inú osobu, v tomto prípade nastupuje nadobúdateľ na ich miesto vo vzťahu k VOP.

13.4 Činnosť  Prevádzkovateľa podľa VOP nie je činnosť sprostredkovania zamestnania za úhradu podľa zákona č.5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení .

13.5 V prípade, že rozhodne súd alebo iný orgán, že niektoré z ustanovení VOP je neplatné, nebude sa toto ustanovenie z VOP uplatňovať, bez toho, aby to malo vplyv na zvyšné ustanovenia. Zvyšné ustanovenia VOP zostávajú naďalej platné a účinné.

13.6 Pre prípad, že by Prevádzkovateľ neuplatnil niektoré zo svojich práv, ktoré mu náležia podľa  VOP (alebo platných zákonov), alebo na ňom netrval, Používateľ súhlasí s tým, že to nebude považované za vzdanie sa tohto práva, a že Prevádzkovateľ bude mať toto právo alebo právny prostriedok aj naďalej.

13.7 Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy, ktoré vznikli na základe Objednávky alebo Zmluvy a ktoré nie sú výslovne upravené, sa spravujú Obchodným zákonníkom (zákon č.513/1991Zb. v znení neskorších predpisov).

13.8 Znenie VOP je pre Používateľa aj Prevádzkovateľa záväzné. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú vyhradené Prevádzkovateľovi.

13.9 Tieto VOP nadobúdajú platnosť 4.mája 2012.

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu